L2.1.2.16 Azacitidin

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 29.09.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Azacitidin er en pyrimidinanalog som utøver sin virkning ved flere mekanismer, bl.a. ved inkorporering i RNA og DNA og aktivering av veier for DNA-skade. Inkorporering av azacitidin i DNA gir inaktivering av metyltransferaser og hypometylering av DNA, noe som kan gi normalisering av inaktiverte gener involvert i cellesyklus, differensiering og celledød i kreftcellene.

Farmakokinetikk

Azacitidin metaboliseres ved spontan hydrolyse og deaminering mediert av cytidindeaminase. Halveringstiden er ca. 40 minutter, og azacitidin og metabolitter skilles hovedsakelig ut i urinen. Effekt av nedsatt nyre- og leverfunksjon er ikke undersøkt.

Indikasjoner

Myelodysplastiske syndromer, kronisk myelomonocytisk leukemi (KMML) og akutt myelogen leukemi (AML).

Dosering og administrasjon

Azacitidin administreres subkutant daglig i 7 dager hver 4. uke. Startdosen er 75 mg/m2 kroppsoverflate. Dosereduksjon kan være nødvendig ved hematologisk toksisitet og nyretoksisitet.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er hematologiske reaksjoner inkludert trombocytopeni, nøytropeni og leukopeni, gastrointestinale hendelser inkludert kvalme og oppkast, og reaksjoner på injeksjonsstedet.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se SPC.

Forsiktighetsregler

Kraftig effekt på beinmarg. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon bør overvåkes nøye for toksisitet ettersom azacitidin og metabolitter hovedsakelig skilles ut via nyrene.

Kontroll og oppfølging

Fullstendige blodtellinger bør utføres etter behov for å kunne overvåke respons og toksisitet, men minst før hver behandlingssyklus. Dosereduksjon kan være nødvendig ved hematologisk toksisitet og nyretoksisitet.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Metodevurdering

Azacitidin: behandling av voksne pasienter med akutt myelogen leukemi (AML). ID2020_110

Kilder

L2 AzacitidinL2.9

Preparater

Azacitidine AccordAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Azacitidin25 mg / 1 ml
100 mg
C
h
4 149,10
Azacitidine StadaStada Arzneimittel AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Azacitidin25 mg / 1 ml
100 mg
C
h
3 943,50
Azacitidine accordAccord Healthcare
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Azacitidin25 mg / 1 ml
100 mg
C
h
VidazaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Azacitidin25 mg / 1 ml
100 mg
C
h
4 149,10