L2.1.2.10 Merkaptopurin

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 29.09.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Merkaptopurin fosforyleres intracellulært, hemmer syntesen av DNA og kan også skade DNA.

Farmakokinetikk

Merkaptopurin har meget variabel absorpsjon og er gjenstand for både intestinal metabolisme og førstepassasjemetabolisme i leveren ved metylering og oksidasjon til inaktive metabolitter. Biotilgjengeligheten er 5–40 %. Halveringstiden er 0,5–1,5 timer. Inaktiverende metylering av merkaptopurin varierer mye fra individ til individ som følge av genetisk polymorfisme for enzymet tiopurin metyltransferase (TPMT). Fordi den resulterende variasjonen i serumkonsentrasjon kan ha betydning for toksisitet og residivfrekvens, gjøres det farmakologisk genotyping av TPMP allelvarianter før oppstart eller fenotypisk bestemmelse av dette enzymet (aktivitetsmåling i blodprøver) i forbindelse med merkaptopurinbehandling.

Indikasjoner

Akutt lymfatisk leukemi hos barn og voksne, særlig i vedlikeholdsbehandlingen.

Dosering og administrasjon

Merkaptopurin gis per os. Inntas på kvelden, minst 1 time før/ 2 timer etter inntak av meieriprodukter. For dosering, se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme, brekninger, anoreksi, til dels stomatitt, diaré. De gastrointestinale reaksjonene er som regel mindre uttalt hos barn enn hos voksne. Den viktigste bivirkning er beinmargstoksisitet, ofte med langsom utvikling. Leverskade med transaminasestigning og ev. ikterus forekommer. Risiko for tumorlysesyndrom.

Graviditet, amming

Se SPC pkt 4.6 side 7.

Forsiktighetsregler

Redusert dose til pasienter med redusert nyre- og leverfunksjon. Hvis pasienten også får allopurinol, må dosen av merkaptopurin reduseres til 1/4; hvis ikke kan plasmakonsentrasjonen stige og gi alvorlig toksisitet.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Blodbildet kontrolleres regelmessig. Behandlingen må styres etter leukocytt- og trombocyttall. Kontroll av leverenzymer utføres regelmessig. Ved tumorhenfall og rask celledød bør urinsyre i plasma følges.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Preparater

Puri-NetholAspen Pharma Trading Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Merkaptopurin50 mg
25 stk
C
h
223,70
Purimmun2care4 Generics ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Merkaptopurin50 mg
25 stk
C
h
671,20
XaluprineNova Laboratories Ireland Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, suspensjon
Merkaptopurin20 mg / 1 ml
100 ml
C
h
2 940,30