L2.1.2.14 Klofarabin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Klofarabin er en deoksyadenosinanalog. Intracellulært fosforyleres klofarabin i tre trinn til en aktiv og cytotoksisk trifosfatform. Klofarabintrifosfat hemmer DNA-polymerase og ribonukleotidreduktase. Dette fører til DNA-kjedeterminering, hemmet DNA-syntese og DNA-reparasjon og induksjon av apoptose.

Farmakokinetikk

Klofarabin elimineres hovedsakelig ved renal eliminasjon. Etter 24 timer er ca. 60 % av dosen utskilt uendret i urinen. Halveringstiden for klofarabin er 4–6 timer, men aktiv metabolitt opprettholdes intracellulært i mer enn 24 timer.

Indikasjoner

Klofarabin brukes ved behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) hos barn. Det er også vist effekt hos voksne og ved andre leukemiformer, f.eks. akutt myelogen leukemi (AML).

Dosering og administrasjon

Anbefalt dose er 52 mg/m2 kroppsoverflate gitt ved intravenøs infusjon over 2 timer daglig i 5 påfølgende dager. Behandlingssykluser gjentas hver 2. til 6. uke.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Dosebegrensende bivirkning hos leukemipasienter er levertoksisitet med hyperbilirubinemi og transaminasestigning. Vanlige bivirkninger er kvalme, oppkast, febril nøytropeni, infeksjoner, hodepine, dermatitt og angst. Systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS), kapillærlekkasjesyndrom og tumorlysesyndrom er rapportert.

Graviditet, amming

Graviditet: Klofarabin skal ikke brukes under graviditet. Se G7.1 G7 K

Amming: Kontraindisert ved amming. G8.1 G8 K.

Forsiktighetsregler

Klofarabin er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Pasienter under behandling med klofarabin bør vurderes og kontrolleres for tegn og symptomer på tumorlysesyndrom og cytokinfrisetting som kan utvikle seg til systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS)/kapillærlekkasjesyndrom eller organdysfunksjon.

Kontroll og oppfølging

Full blod- og platetelling bør foretas regelmessig. Nyre- og leverfunksjon må kontrolleres før, under og etter behandling. Dosereduksjon på 25 % kan være nødvendig hos pasienter som får signifikante bivirkninger.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Kilder

Klofarabin L2 Klofarabin

Preparater

EvoltraGenzyme Europe B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Klofarabin1 mg / 1 ml
4 × 20 ml
C
67 162,50
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Klofarabin1 mg / 1 ml
20 ml
C
20 954,-