L2.1.2.2 Pemetreksed

Publisert: 22.06.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Pemetreksed er et antifolat som hemmer cellereplikasjon ved å hemme både tymidylat syntase, dihydrofolat reduktase og andre folatavhengige enzymer involvert i biosyntese av nukleotider. Etter transport inn i cellene, kobles pemetreksed til polyglutamater. Dette forsterker aktiviteten gjennom økt og forlenget akkumulering av stoffet intracellulært.

Farmakokinetikk

Utskilles via nyrene, 70–90 % umetabolisert. Halveringstiden er 2–4 timer.

Indikasjoner

Malignt pleuralt og peritonealt mesoteliom, i kombinasjon med cisplatin eller karboplatin. Lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (unntatt plateepitelkarsinom) i kombinasjon med cis- eller karboplatin i første linje, som monoterapi ved vedlikeholdsbehandling etter førstelinje, eller i andre linje ved påvist progresjon.

Dosering og administrasjon

500 mg/m2 som infusjon over 10 minutter. Stoffet kombineres ofte med cisplatin eller karboplatin. Glukokortikoid bør gis fra dagen før pemetreksed og i 3 dager for å motvirke hudreaksjoner. For å redusere toksisitet av pemetreksed, skal det gis tilskudd av folat og B12 fra før første kur til etter at behandlingen er avsluttet. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

De vanligste bivirkninger er kvalme, brekninger, anoreksi, stomatitt, faryngitt, diaré, beinmargsdepresjon, tretthet, nevropatier, redusert nyrefunksjon (som regel mild), hudutslett, alopeci.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.

Forsiktighetsregler

Pasienter med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon bør unngå å ta ikke-steroide antiinflammatoriske midler fra 2 dager før til minst 2 dager etter pemetreksedbehandling.

Kontraindikasjoner

Betydelig svekket nyrefunksjon (kreatinin clearance < 45 ml/minutt). Samtidig vaksine mot gulfeber.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Metodevurdering

Itrakonazol og pemetreksed: Vedlikeholdsbehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

Preparater

Pemetrexed AccordAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pemetreksed25 mg / 1 ml
4 ml
C
2 699,-
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pemetreksed25 mg / 1 ml
20 ml
C
12 949,50
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pemetreksed100 mg
100 mg
C
2 699,-
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pemetreksed500 mg
500 mg
C
12 949,50
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pemetreksed1000 mg
1000 mg
C
26 664,10
Pemetrexed Fresenius KabiFresenius Kabi Deutschland GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pemetreksed25 mg / 1 ml
4 ml
C
2 699,-
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pemetreksed25 mg / 1 ml
20 ml
C
12 949,50