L2.1.4.9 Daktinomycin

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Daktinomycin angriper cellene ved å binde seg til DNA slik at RNA‑syntesen hemmes.

Farmakokinetikk

Metaboliseres kun i liten grad. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces, men også via nyrene. Terminal halveringstid er 30–40 timer.

Indikasjoner

Wilms tumor og bløtdelssarkomer hos barn. Koriokarsinom.

Dosering og administrasjon

Gis som intravenøs infusjon. Unngå ekstravasering. Dosering, se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Beinmargstoksisiteten er den viktigste. Gastrointestinale bivirkninger er vanlige. Daktinomycin kan gi leverskade.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 og G8.1.

Forsiktighetsregler

Administrasjon av daktinomycin kan i sjeldne tilfeller føre til hepatomegali og forhøyede leverenzymer i plasma. Leverprøver må tas før hver administrasjon. Nyrefunksjonen må kontrolleres før behandling, nedsatt funksjon forlenger eliminasjonstiden.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi

Regelmessig kontroll av blodbilde. Utsettelse av behandling ved beinmargshemning, stomatitt eller diaré. Nyre- og leverfuksjonen bør kontrolleres under behandling. Urinsyrekonsentrasjon i plasma kan stige under behandling.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Preparater

Lyovac-Cosmegen farma mondoOrphan Europe
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Daktinomycin0.5 mg
0.5 mg
C