L2.1.4.12 Krisantaspase

Publisert: 06.06.2024

Anne Sophie von Krogh

Egenskaper

Enzym som katalyserer omdannelsen av aminosyren L-asparagin til L‑asparaginsyre og ammoniakk. Farmakologisk effekt er basert på at leukemiceller dør pga utarming av plasmaasparagin. Leukemiske celler med lavt uttrykk av asparaginsyntetase har redusert evne til å syntetisere asparagin og er derfor avhengig av en eksogen kilde til asparagin for å overleve.

Farmakokinetikk

Tmaks: 16 timer etter i.m. administrering. T1/2: 8,6 timer etter i.v. administrering og 18,8 timer etter i.m. administrering. Metabolisering til små peptider via katabolske veier forventes.

Indikasjoner

Antineoplastisk kombinasjonsbehandling til behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL) og lymfoblastisk lymfom (LBL) hos voksne og barn (≥1 måned) som har utviklet overfølsomhet eller stille inaktivering overfor E. coli-derivert asparaginase.

Dosering og administrasjon

Spesialistoppgave, se SPC.

Overdosering

Se G12 

Bivirkninger

Svært vanlige: Anemi, febril leukopeni, nøytropeni, lymfopeni, trombocytopeni, abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast, fatigue, legemiddeloverfølsomhet, smerter i ekstremitene, hodepine, angst, hyperglykemi, hypoalbuminemi, redusert appetitt, redusert vekt, økt bilirubin, økte transaminaser. 

Se SPC for utfyllende.

Graviditet, amming

Graviditet Ingen data på bruk hos gravide. Basert på dyrestudier kan rekombinant krisantaspase gi embryonal og føtal skade. Menn og kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i minst 3 måneder etter behandling. Da indirekte interaksjon med p-piller ikke kan utelukkes, skal fertile pasienter bruke effektive ikke-hormonelle prevensjonsmetoder under behandlingen. Fertile kvinner bør gjennomgå graviditetstesting før behandlingsoppstart. Preparatet skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør og rettferdiggjør potensiell risiko for fosteret. Ved bruk under graviditet, eller hvis pasienten blir gravid under behandling, skal kvinnen informeres om potensiell fare for fosteret. 

Amming Utskillelse i morsmelk er ukjent. Pga. potensialet for alvorlige bivirkninger hos spedbarn​/​barn som ammes, rådes mødre til å ikke amme under behandlingen og i 2 uker etter siste dose. 

Fertilitet Ingen humane data. I en fertilitets- og tidlig embryonal utviklingsstudie var det ingen effekt på fertilitet hos hunn- og hannrotter (marginer for human eksponering på <1).

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger

Forsiktighetsregler

Pankreatitt, nevrotoksisitet (inkl. posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)), glukoseintoleranse, levertoksisitet, anafylaksi, koagulasjonsforstyrrelser

Kontroll og oppfølging

Spesialistoppgave, se SPC.

Metodevurdering

ID2023_106

Preparater

EnrylazeJazz Pharmaceuticals Ireland Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Krisantaspase10 mg / 0.5 ml
3 × 0.5 ml
C
80 703,70
ErwinasePorton Biopharma Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Krisantaspase10000 E
5 ×10000 E
C
69 191,10