L2.1.4.3 Daunorubicin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Cytotoksiske antibiotika

Egenskaper

Hemmer topoisomerase II og skader DNA. Kraftig cytotoksisk. Svært vevsirriterende.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i leveren til aktiv metabolitt, daunorubicinol. Utskilles hovedsakelig via gallen, men også via nyrene, 13–25 %. Terminal halveringstid er 14–20 timer.

Indikasjoner

Akutte leukemier, særlig myelogen type.

Dosering og administrasjon

Doseringen er individuell; i induksjonsbehandling av akutt myelogen leukemi brukes ofte 50–90 mg/m2 daglig i 3 dager. Administreres som intravenøs infusjon i minibag.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Alvorlig vevsnekrose om stoffet kommer ekstravasalt. Anafylaktiske reaksjoner forekommer. Kvalme, brekninger, anoreksi, stomatitt og diaré er vanlig. Kraftig beinmargstoksisitet. Akutt og kronisk kardiotoksisitet. Progressiv, alvorlig myokardskade kan vise seg klinisk lenge etter at behandlingen er avsluttet. Tilstanden er kumulativt doseavhengig. Grensen for (kumulativ) totaldose for daunorubicin settes vanligvis til 1000 mg/m2 kroppsoverflate. Andre bivirkninger: Alopeci. Rød urin etter infusjonen skyldes fargen i legemiddel/metabolitt.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7 og G8.

Forsiktighetsregler

Unngå ekstravasal infusjon! Se T2.1.5.2 T2 Forholdsregler ved ekstravasal infusjon av et vevsnekrotiserende cytostatikum. Observer grensen for kumulativ dosering. Forsiktighet og dosereduksjon ved redusert lever- og eller nyrefunksjon.

Kontroll og oppfølging

Vurder kardial status før, under og etter behandling med daunorubicin. Hjertesykdom i anamnesen? Strålebehandling mot mediastinum? (Se også doksorubicin L2 Kontroll og oppfølging.)

Informasjon til pasient

Prevensjon under behandling. Rødfarging av urin er ufarlig (ikke hematuri).

Preparater

CerubidinSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Daunorubicin20 mg
10 × 20 mg
C
2 841,90