L2.1.4.6 Piksantron

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Cytotoksiske antibiotika

Egenskaper

Piksantron er et cytotoksisk aza-antracendion-antrasyklinderivat som alkylerer DNA direkte ved å danne stabile DNA-addukter og dobbelttrådige DNA-brudd og er en svak inhibitor av topoisomerase II. Piksantron har strukturlikhet med mitoksantron, men mangler 5,8-dihydroksyfenyl-ringen som trolig er ansvarlig for mitoksantrons kardiotoksisitet.

Farmakokinetikk

Piksantron metaboliseres i liten grad og skilles hovedsakelig uendret ut i feces. Halveringstiden er ca. 12 timer. 

Indikasjoner

Multiple residiverende eller refraktære aggressive non-Hodgkin B-celle-lymfomer.

Dosering og administrasjon

Piksantron administreres intravenøst. Anbefalt dose er 50 mg piksantronbase/m2 på dag 1, 8 og 15 i hver 28-dagers syklus, i opptil 6 sykluser.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Den vanligste bivirkningen er beinmargshemning, spesielt nøytropeni, men også lymfocytopeni og trombocytopeni. Andre bivirkninger er kvalme, oppkast, blåfarging av hud og urin, samt alopeci. Piksantron har lavere kardiotoksisitet enn doksorubicin og mitoksantron.

Graviditet, amming

Se G7 og G8.

Forsiktighetsregler

Før start av behandling skal det alltid foretas en vurdering av blodverdier, serumnivå av totalt bilirubin og kreatinin, samt hjertefunksjon målt som venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon.

Kontraindikasjoner

Immunisering med levende virusvaksiner. Alvorlig beinmargssuppresjon eller alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Kilder

Piksantron L2 Piksantron

Preparater

PixuvriLes Laboratoires Servier (4)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Piksantron29 mg
29 mg
C
6 758,30