L2.1.4.5 Mitoksantron

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Cytotoksiske antibiotika

Egenskaper

Binder seg til DNA og interfererer trolig med topoisomerase II. Kjemisk og farmakologisk har mitoksantron slektskap med antrasyklinene (se f.eks. L2 Doksorubicin).

Farmakokinetikk

Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter som hovedsakelig utskilles via gallen. Terminal halveringstid er meget lang og svært varierende, 20–215 timer, gjennomsnittlig 75 timer.

Indikasjoner

Har vist effekt ved brystkreft, akutte leukemier og lymfomer. Prøves ut ved flere kreftformer.

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst, vanligvis som korttidsinfusjon i minibag. Dosering, se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme og brekninger, oftest relativt moderat. Mukositt. Beinmargstoksisitet som særlig rammer granulocyttene, er den dosebegrensende bivirkning. Stoffet er kardiotoksisk, tilsynelatende mindre enn doksorubicin/daunorubicin, men i prinsippet må det tas de samme forholdsregler, også mht. preeksisterende hjertesykdom og tidligere bruk av antrasykliner. Grense for kumulativ dose: 160–180 mg/m2. Barn er spesielt sensitive for kardiotoksisiteten.

Graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontroll

Se antrasykliner, f.eks. L2 Doksorubicin.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Se antrasykliner, f.eks. L2 Doksorubicin. Urin blir blågrønn inntil ett døgn etter administrasjon.

Preparater

Mitoxantron EbeweEBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Mitoksantron2 mg / 1 ml
5 ×10 ml
C
13 345,-
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Mitoksantron2 mg / 1 ml
5 × 5 ml
C
6 690,60