L1.4.6.4 Ganciklovir/valganciklovir

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 13.01.2022

Egenskaper

Beslektet med aciklovir, men synes å ha sterkere effekt på humane cellulære funksjoner. Har flere bivirkninger enn aciklovir og skal derfor brukes på strenge indikasjoner og er bare godkjent for bruk ved CMV-infeksjoner. Valganciklovir er valinsyreester av ganciklovir og en prodrug for peroral bruk. Se under farmakokinetikk.

Antiviralt spektrum

De fleste virus innen herpesgruppen er følsomme. Resistensutvikling under behandling er vanlig.

Farmakokinetikk

 • Valganciklovir: Biotilgjengeligheten er 60 % ved peroral tilførsel. Denne øker ca. 25 % ved samtidig inntak av mat. Omdannes raskt i tarmvegg og lever via hydrolase til ganciklovir. Halveringstiden er 30 minutter.

 • Ganciklovir: Penetrasjon til ulike vev og kroppsvæsker. Høye konsentrasjoner i cerebrospinalvæske, nyre, lever, lunge og øye. Metaboliseres i svært liten grad i leveren. Utskilles via nyrene. Aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er 2–5 timer.

Indikasjoner

Hos voksne og ungdom ≥ 12 år (ganciklovir): Behandling av eller profylakse mot CMV-infeksjoner ved immunsvikt, inkludert ved organtransplantasjon.
For barn fra fødsel: Forebyggende mot CMV-sykdom ved legemiddelindusert immunsuppresjon i forbindelse med kjemoterapi (kreft) eller organtransplantasjon.

Valganciclovir: Peroralt alternativ, vanligvis som forebygging av CMV-sykdom ved organtransplantasjon. Behanlingsalternativ ved aids-relatert CMV-retinitt.  

Dosering og administrasjon

Behandling av CMV-sykdom hos voksne og barn > 12 år ganciklovir):

 1. Parenteralt (langsom intravenøs infusjon):

  • Initialt ved alvorlig CMV-infeksjon: 5 mg/kg kroppsvekt × 2 i minst 14 dager

  • Vedlikeholdsbehandling: 5 mg/kg daglig ev. 6 mg/kg daglig i 5 dager per uke

  Infusjonsvæsken er sterkt alkalisk og må ikke komme ekstravasalt (vevsskade).

 2. Peroralt (valganciklovir): Vedlikeholdsbehandling etter initial parenteral intravenøs infusjon: Induksjonsbehandling: 900 mg × 2, vedlikeholdsbehandling: 900 mg × 1. Kapslene skal tas til mat.

  Peroralt valganciklovir er behandlingsalternativ ved aids-relatert CMV-retinitt.

Dosereduksjon ved tegn på anemi, fallende levkocytt‑ eller trombocyttall, likeens ved nedsatt nyrefunksjon og hos dialysepasienter (se pakningsvedlegget). Ved vedvarende immunsvikt kan det være nødvendig med langvarig vedlikeholdsbehandling.

Forbyggende mot CMV-sykdom (alle aldre): Oftest halv dosering av hhv. ganciklovir og valganciklovir, se spesiallitteratur.

Overdosering

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Ganciklovir påvirker celler i rask deling; og hematologiske bivirkninger som anemi, nøytropeni (ca. 40 %) og trombocytopeni (ca. 20 %) er vanlig, økt frekvens hos pasienter som står på zidovudin som derfor ofte må gis i reduserte doser eller seponeres. Reduksjonen av lever‑ og nyrefunksjonen forekommer, likeens symptomer på påvirkning av sentralnervesystemet, fra ørhet til forvirringstilstander, ataksi og koma. Påvirker gonadefunksjonen.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring hos gravide mangler. Prekliniske studier har vist teratogene, mutagene og karsinogene effekter. Både menn og kvinner bør anvende prevensjonsmidler under behandling. Amming: Opplysninger mangler om bruk under amming.
Se også generelt L1 Graviditet, amming.

Forsiktighetsregler

Levkocytt‑ og trombocyttallet bør kontrolleres annenhver dag de første 2 ukene av behandlingen. Hvis antall levkocytter synker < ca. 0,5⋅109/l, bør behandlingen avbrytes inntil antallet stiger igjen. Midlet må anvendes med stor forsiktighet ved trombocyttall < ca. 100⋅109/l. 

Preparater

CymeveneCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Ganciklovir500 mg
5 × 500 mg
C
1 579,10
ValcyteCheplapharm Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til mikstur, oppløsning
Valganciklovir50 mg / 1 ml
100 ml
C
3 176,10
Tablett
Valganciklovir450 mg
60 stk
C
b
9 761,80
Ganciclovir Oresund PharmaOresund Pharma ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Ganciklovir500 mg
5 × 500 mg
C
1 579,10
Valganciclovir AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Valganciklovir450 mg
60 stk
C
b
9 761,80
Valganciclovir Medical ValleyMedical Valley Invest AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Valganciklovir450 mg
60 stk
C
b
9 761,80
Valganciclovir SandozSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Valganciklovir450 mg
60 stk
C
b
9 761,80