L1.4.6.17 Nirmatrelvir–ritonavir

Publisert: 20.12.2022

Sist oppdatert: 23.01.2023

Egenskaper 

Nirmatrelvir blokkerer sterisk en SARS-CoV-2 protease. Proteasen kløver virusets eget polyprotein til funksjonelle proteiner. Hemming av proteasen forhindrer derved replikasjonen av nye virus.
Kombineres med separat supplement av ritonoavir, en HIV-spesifikk proteasehemmer som mest brukes i lavdose som en kraftig CYP3A4-hemmer i lever for å oppnå høyere serumkonsentrasjoner av andre legemidler, her nirmatrelvir.
For akutte virusinfeksjoner som covid-19 virker oftest antivirale midler best i tidlig (viremisk) fase. 

Farmakokinetikk

Nirmatrelvir vil primært metaboliseres av CYP3A4, men denne metabolismeveien er hemmet i kombinasjonsbehandlingen med ritonavir. Nirmatrelvir utskilles vesentlig uforandret renalt, i noe mindre grad via feces.
Ritonavir: se L1 Kilder

Indikasjoner

Behandling av covid-19 med tillegg av ritonavir hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling (tidlig fase) og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19. Bør fortrinnsvis startes innen 5 dager fra symptomdebut.

Dosering og administrasjon

300 mg nirmatrelvir (2 tabletter) hver 12. time i 5 dager ved normal nyrefunksjon. Ritonavir 100 mg x 2 doseres samtidig. Begge medikamenter skal svelges hele, kan tas med eller uten mat. Ved redusert nyrefunksjon (eGFR mellom 30 og 60 ml/min) halveres nirmatrelvir-dosen til 150 mg (1 tabl) x 2.

Bivirkninger

Tolereres vanligvis godt. Diaré, kvalme og eller oppkast samt smaksforstyrrelser og hodepine kan forekomme. Hos pasienter som bruker ritonavir-påvirkelige legemidler, kan alvorlige bivirkninger pga. endret serumkonsentrasjon av disse legemidlene oppstå, se interaksjoner

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler L1 Bivirkninger
Amming: Erfaring med bruk hos ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Interaksjoner under kur med Paxlovid må påregnes med en rekke andre legemidler som metaboliseres via CYP3A4. Samlede vurderinger er viktige dersom pasienten bruker andre faste legemidler med slik metabolisme i lever. Behandling mot hiv-1 eller hepatitt C som innbefatter ritonavir eller kobicistat kan kontinueres i behandlingsperioden for nirmatrelvir. 
Se interaksjonssøk SLV 

Aktuelle nettressurser

Preparater

PaxlovidPfizer Europe MA EEIG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Ritonavir100 mg
10 stk
Nirmatrelvir150 mg
20 stk
C
13 162,50