L1.4.6.3 Foscarnet

Publisert: 16.11.2016

Egenskaper

Fosfonomaursyrederivat som virker som en selektiv hemmer av viral DNA‑polymerase.

Antiviralt spektrum

In vitro hemmer midlet en rekke forskjellige virus, inkludert alle kjente humane herpesvirus, hepatitt B‑virus og noen retrovirus, deriblant hiv. Ingen kryssresistens med aciklovir; virker derfor mot aciklovirresistent HSV. Størst klinisk erfaring har man bare med infeksjoner forårsaket av cytomegalovirus (CMV). Resistensutvikling under behandling forekommer.

Farmakokinetikk

God penetrasjon til vev og kroppsvæsker. Høye, men variable, konsentrasjoner i beinvev og cerebrospinalvæsken. Metaboliseres ikke. Utskilles via nyrene. Aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er tofasisk: Initialt 2–4 timer, deretter terminal intracellulær halveringstid 1–8 dager (fra beinvev).

Indikasjoner

  • Cytomegalovirus (CMV)-retinitt hos immunkompromitterte pasienter som alternativ til ganciklovir (sykehusbehandling)

  • Mukokutan Herpes simplex virus (HSV)-infeksjon hos immunkompromitterte pasienter når aciklovir ikke har effekt

Dosering og administrasjon

Må individualiseres. Første døgns behandlingsopplegg til pasienter med normal nyrefunksjon. Foscarnet skal ikke gis til barn (erfaring mangler). Behandlingstiden er vanligvis 2–3 uker. Ved immunsvikt kan det være nødvendig med vedlikeholdsbehandling.

  1. CMV-retinitt: Intravenøs infusjon: 60 mg/kg kroppsvekt × 3 eller 90 mg/kg × 2. Infusjonstiden bør ikke være kortere enn henholdsvis 1 time og 2 timer. Vedlikeholdsdose 90–120 mg/kg × 1

  2. HSV-infeksjon: 40 mg/kg i løpet av minst 1 time × 3

Må gis med forsiktighet til pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Foscarnet må ikke blandes i oppløsninger som inneholder kalsium eller mer enn 100 mg glukose per ml. Andre legemidler bør generelt ikke infunderes via samme kateter som foscarnet.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Bivirkninger er meget vanlig. Nedsatt nyrefunksjon forekommer hos ca. halvparten av pasientene, og dialyse kan bli nødvendig. Adekvat hydrering kan forhindre nyreaffeksjon. Forstyrrelser i kalsiummetabolismen, beinmargsdepresjon, tromboflebitt, sår på slimhinner i urogenitaltraktus og symptomer fra sentralnervesystemet som meningisme og epileptiske anfall forekommer også. Subjektive symptomer som kvalme, hodepine, slapphet, tørste forekommer ofte og kan bli så uttalte at behandlingen må avbrytes.

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se også generelt L1 Revers transkriptasehemmere (Hiv, hepatitt B).

Forsiktighetsregler

Foscarnet må gis med stor forsiktighet til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Adekvat hydrering reduserer risikoen for nyretoksisitet og urethraskader. Foscarnet må infunderes langsomt og i ikke for sterke løsninger. Pasientens nyrefunksjon må kontrolleres.

Infusjonsvæsken må ikke oppbevares i kjøleskap og må anvendes innen 12 timer etter anbrudd.

Preparater

Foskarnetnatriumheksahydrat TillomedTillomed Pharma GmbH - Schönefeld
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Foskarnet24 mg / 1 ml
250 ml
C
12 812,80
VirafoscCampusPharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Foskarnet24 mg / 1 ml
250 ml
C
12 239,90