L1.4.6.6 Letermovir

Publisert: 15.11.2018

Egenskaper

Non-nukleosid analog med effekt på replikasjon av cytomegalovirus (CMV) ved å hemme CMV DNA terminase-komplekset og derved oppbyggingen av komplette CMV-virioner. Som non-nukleosid lite hemmende effekt på replikasjon av egne beinmargceller.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet avhengig bl.a. av samtidig ciklosporin. Halveringstid 12 timer. Nær komplett metabolisme i lever både via CYP3A og glukorinidering. Utskilles fekalt.

Indikasjoner

Forebygging av cytomegalovirussykdom hos pasienter som skal gjennomgå allogen stamcelletransplantasjon. Fortrinnsvis indisert hos CMV-seropositive pasienter for å forhindre CMV-reaktivering og CMV-sykdom og spesielt i mest kritisk fase for dette, dvs. første 3 mnd etter transplantasjon.

Dosering og administrasjon

480 mg/døgn (parenteralt eller peroralt)

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger vanligst (kvalme, oppkast og diaré).

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger mangler om bruk under amming
Se også generelt L1 Graviditet, amming.

Forsiktighetsregler

Muligheter for legemiddelinteraksjoner, særlig som relativ CYP3A-inhibitor overfor en del legemidler. Se HIV Drug Interactions eller Legemiddelverkets interaksjonsdatabaseSLV

Kontraindikasjoner

Samtidig bruk av ergotamin ved migreneanfall. Samtidig bruk av pimozid.

Preparater

PrevymisMerck Sharp & Dohme B.V. (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Letermovir240 mg
12 ml
C
2 252,40
Tablett
Letermovir240 mg
28 ×1 stk
C
h
55 506,70