L1.4.6.10 Baloksavir

Revidert: 15.05.2023

Se også

L1 Antivirale midler

Egenskaper og antiviralt spektrum

Baloksavir hemmer spesifikt replikasjonen av influensavirus A og B og virker derfor annerledes enn andre tilgjengelig midler, som blokkerer liganden på virusoverflaten (neuraminidase (NA)). I sammenlignende studier har baloksavir også raskere innsettende effekt enn NA-hemmere selv enkeltdosert. Resistens-profil er derfor annerledes enn for NA-hemmere. Baloksavir vil ofte være effektivt mot stammer som er resistente for NA-hemmere, men resistens mot baloksavir er også observert.

Baloksavir har markedsføringstillatelse i Norge, men er ikke alminnelig tilgjengelig (utgått 2022).

Farmakokinetikk

Gis som prodrug, halveringstid for aktivt baloksavir er ca. 80 timer. Omdannes ved glukuronidering og utskilles hovedsakelig via feces.

Indikasjoner

Behandling av ukomplisert influensa hos pasienter over 12 år.
Kan også brukes profylaktisk etter eksponering for influensa. Brukes i hht. nasjonale retningslinjer ved aktuell epidemi.

Dosering og administrasjon

40 mg (kroppsvekt < 80 kg) eller 80 mg (> 80 kg) som enkeltdose, så raskt som mulig innen 48 timer etter hhv. symtomdebut (behandling) eller eksposisjon for influensa (profylakse).

Bivirkninger

Overfølsomhetsreaksjoner i alle grader kan forekomme, frekvens lite kartlagt.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger mangler om bruk under amming.
Se også generelt L1 Graviditet, amming.

Forsiktighetsregler

Inneholder laktose. Bør ikke tas samtidig med polyvalente kationer (f. eks. jern, kalsium eller magnesiumholdige sunbstanser som hemmer opptak (laksativer, syrenøytraliserende midler, kosttilskudd).

Preparater

XofluzaRoche Registration GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Baloksavirmarboksil20 mg
2 stk
C
1 600,40
Tablett
Baloksavirmarboksil40 mg
2 stk
C
1 600,40