L1.4.6.10 Zanamivir

Revidert: 15.05.2023 

Egenskaper

Hemmer enzymet neuraminidase hos influensavirus A og B og nedsetter derved frisetting av virus fra infiserte celler. 

Zanamivir kan gis både som inhalasjon og parenteralt. Mens zanamivir først ble tilgjengelig i Norge i inhalasjonsform (Relenza), er middelet nå bare alminnelig tilgjengelig som parenteral infusjon. Dette gjør at zanamivir dels kan doseres betydelig høyere og kompenserer for den relativt lave biotilgjengeligheten av inhalasjonsformen. 

Antiviralt spektrum

Influensa type A og B.

Farmakokinetikk

Lav proteinbinding, metaboliseres ikke og utskilles via nyrene med halveringstiden på 2–3 timer ved normal nyrefunksjon.

Indikasjoner

Behandling av komplisert og potensielt livstruende influensa type A og B hos voksne og barn >6 mnd, særlig ved infeksjon med kjent resistens mot andre spesifikke influensamidler, ev at infusjon er mest hensiktsmessig hos alvorlig syk pasient. Bruk skal baseres på offisielle retningslinjer (se Folkehelseinstituttet).

Dosering og administrasjon

Anbefalt dose hos voksne er 600 mg iv 2 ganger daglig i 5-10 dager. Dose korrigeres hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og vekt-korrigeres hos barn og ungdom. 

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Diaré, økning av transaminaser (levercellepåvirkning) og utslett forekommer som de hyppigste bivirkningene (<2%), basert på fase II- og fase III-data. Mistenkte bivirkninger bør meldes i nasjonalt meldingssystem.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men i dyremodeller er det påvist overgang via placenta til foster men ingen bevis for teratogene egenskaper. Kan vurderes gitt dersom klinisk risikovurdering tilsier sannsynlig fordel for gravid pasient. 

Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler.

Se også L1.4 Graviditet, amming.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved redusert nyrefunksjon, jfr retningslinjer for dosereduksjon. Reduserer ikke risiko for bakterielle komplikasjoner ved influensa. Se SPC og SLV interaksjonssøk for zanamivir.   

Preparater

DectovaGlaxoSmithKline Trading Services Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Zanamivir10 mg / 1 ml
20 ml
C
425,80