L1.4.6.15 Kasirivimab–imdevimab

Publisert: 17.03.2022

Egenskaper 

Kombinasjon av to humanisert IgG1 monoklonale antistoffer med hhv. κ og λ lette kjeder, blokkerende via to ulike epitoper på spike-proteinet til SARS-CoV-2 hos varianter som er følsomme for binding av ett eller begge antistoffene.

Farmakokinetikk

Kasirivimab og imdevimab blir metabolisert til små peptider og aminosyrer på samme måte som endogent immunglobulin. Gjennomsnittlig halveringstid for begge de monoklonale antistoffene er ca. 30 dager.

Indikasjoner

Behandling av personer ≥ 40 kg og ≥ 12 år med covid-19 som ikke trenger O2-tilførsel og med risiko for å utvikle alvorlig covid-19 og innen 7 dager etter symptomdebut.
Forebyggende mot covid-19 hos eksponerte personer, så snart som mulig etter eksposisjon av pasient med covid-19.

Dosering og administrasjon

600 mg av hvert antistoff gitt som intravenøs enkeltinfusjon eller subkutant både for behandling av og forebygging mot covid-19. Dersom det finnes indikasjon for ytterligere forebygging, gis halv dose av begge antistoff hver 4. uke inntil profylakse ikke anses nødvendig.

Bivirkninger

Infusjons- og injeksjonsrelaterte overfølsomhetsreaksjoner inklusiv anafylaksi er observert. For subkutan injeksjon kan det forekomme lokale reaksjoner på injeksjonsstedet.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger mangler om bruk under amming.
Se også generelt G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Infusjon og injeksjon under observasjon, kfr. bivirkninger over.

Preparater

RonapreveRoche Registration GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Kasirivimab120 mg / 1 ml
Imdevimab120 mg / 1 ml
1 Sett
C
59 943,70
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Kasirivimab300 mg
Imdevimab300 mg
1 Sett
C
15 013,10