L2.1.1.8 Lomustin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Alkylerende cytostatika

Egenskaper

Lomustin (CCNU) er en nitrosureaforbindelse med relativt høy lipidløselighet som lett kan passere blodhjernebarrieren (i motsetning til de fleste andre cytostatika). Stoffet har relativt høy toksisitet. Gis peroralt.

Farmakokinetikk

Absorberes raskt og fullstendig. Førstepassasjemetabolisme i tarmvegg og i lever. Metaboliseres fullstendig i leveren via cytokrom P450 til aktive metabolitter, enterohepatisk resirkulasjon. Metabolittene utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 15–45 timer.

Indikasjoner

Gliomer, medulloblastomer og hjernemetastaser. Maligne lymfomer (særlig Hodgkins lymfom). Malignt melanom. Lungekreft.

Dosering og administrasjon

Flere doseregimer. En vanlig dosering er 100–130 mg/m2 hver 6.–8. uke. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Lomustin har stor tendens til å gi kvalme og brekninger (starter vanligvis etter ca. 2 timer) og andre gastrointestinale reaksjoner, som anoreksi, ev. stomatitt, øsofagitt, diaré. Den alvorligste (dosebegrensende) bivirkningen er beinmargstoksisiteten, særlig i form av trombocytopeni. Den er forsinket, vanligvis mest uttalt etter 4–6 uker, og er kumulativ med større utslag, raskere inntreden og lengre varighet etter gjentatte doser. Nyreskade. Lungefibrose ved høyere doser. Hudreaksjoner. Alopeci. Optikusnevritt.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 L.

Forsiktighetsregler

Nedsatt beinmargsfunksjon og tidligere cytostatika- og/eller strålebehandling. Kontroller at injeksjon ikke går ekstravasalt.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Blodbildet, inklusive trombocytter. Nyrefunksjon.

Informasjon til pasient

Observere tegn til infeksjon og blødninger. Prevensjon.

Preparater

CeenuBristol-Myers Squibb
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Lomustin10 mg
20 stk
C
h
GleostineNextSource Biotechnology
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Lomustin10 mg
5 stk
C
h
Lomustine medacMedac
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Lomustin40 mg
20 stk
C
h