L2.1.1.5 Melfalan

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Alkylerende cytostatika

Egenskaper

Et relativt stabilt alkylerende stoff. Tas peroralt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 50–70 % ved peroral tilførsel. Denne reduseres betydelig ved samtidig tilførsel av mat. Metaboliseres i stor grad til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, 10–15 % umetabolisert, og gjennom lever til galle. Halveringstiden er 45–90 minutter.

Indikasjoner

Myelomatose, sjeldnere Waldenstrøms makroglobulinemi. Enkelte leukemier og lymfomer. Melfalan inngår dessuten i visse høydoseregimer.

Dosering og administrasjon

Gis peroralt og helst 1 time før eller 2 timer etter måltid. Dosering ved myelomatose er vanligvis 0,25 mg/kg daglig i 4 dager hver 6. uke, gitt i kombinasjon med prednisolon. Gis intravenøst i høydoseregimer, i dose 100–200 mg/m2. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme, som regel moderat. Beinmargstoksisitet med relativt langvarig leukopeni og trombocytopeni. Lungefibrose forekommer. Hypersensitivitetsreaksjoner.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 M.

Forsiktighetsregler

Bør ikke gis samtidig med eller innen 4 uker etter strålebehandling eller kort tid etter behandling med andre beinmargshemmende cytostatika. Dosereduksjon ved sterkt nedsatt nyrefunksjon.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Tell leukocytter og trombocytter. Kontroller nyrefunksjonen.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Observere tegn på infeksjon og blødninger.

Metodevurdering

Daratumumab (Darzalex), bortezomib, melfalan og prednison: Kombinasjonsbehandling av nylig diagnostisert benmargskreft (myelomatose) hos pasienter som ikke kan motta autolog stamcelletransplantasjon

Preparater

AlkeranAspen Pharma Trading Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Melfalan2 mg
25 stk
C
h
334,20
Melphalan MacureMacure Pharma ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Melfalan50 mg
1 Sett
C
5 136,30