L2.1.1.6 Estramustin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Alkylerende cytostatika

Egenskaper

Estramustinfosfat er en prodrug i peroral form, spaltes i tarmtraktus. Stoffets virkningsmekanisme er uklar, muligens først og fremst effekt på mikrotubuli. Gis peroralt.

Farmakokinetikk

Estramustinfosfat defosforyleres i tarmveggen til estramustin. Biotilgjengeligheten av estramustin er ca. 75 % og blir redusert ved samtidig inntak av kalsiumholdige produkter. Estramustin metaboliseres i leveren til aktiv hovedmetabolitt, estromustin. Begge substanser metaboliseres videre til østradiol og østron. Estramustin og estromustin kan måles i høye konsentrasjoner i prostata tumorvev. Utskilles via lever til gallen. Halveringstiden er 10–20 timer.

Indikasjoner

Brukes i dag relativt sjelden ved avansert prostatakreft. Større systematiske studier mangler.

Dosering og administrasjon

Se spesiallitteratur. Skal ikke kombineres med melk, antacida eller andre kalsiumholdige produkter.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Kvalme, gynekomasti. Tromboflebitter på injeksjonssted. Kardiovaskulære sykdommer, væskeretensjon. Hypersensitivitetsreaksjoner. Leverskade.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 E.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved hjertesykdom, nedsatt nyre- og leverfunksjon. Økt risiko for trombose.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Blodbilde, transaminaser.

Preparater