T3.1.3.4 Diabetisk ketoacidose

Generelt

For utredning og behandling i sykehus, se Nasjonal veileder i endokrinologi. Diabetesbehandling i sykehus Diabetisk ketoacidose

Symptomer og funn

Symptomer og funn som tyder på ketoacidose er tørste, magesmerter, kvalme, oppkast, hyperventilering, ketonlukt, sløret bevissthet, dehydrering, lavt blodtrykk, hurtig puls og ketoner i plasma/urin. Tilstanden utvikler seg vanligvis over timer til dager. Ved bruk av insulinpumpe, kan utvikling av ketoacidose skje raskere og være noe atypisk (magesmerter, kvalme, oppkast, «influensalignende» plager). Plasmaglukosenivået trenger ikke å være høyere enn 11 mmol/l.

Ved faste eller stor kirurgi kan bruk av SGLT-2 hemmere gi euglykemisk ketoacidose. SGLT-2 hemmere bør derfor nulles ved innleggelse i sykehus, faste eller akutt sykdom.

Prehospital behandling

Transporten skal skje uten opphold. Før avreise legges inn storkalibret venekanyle, og det startes infusjon av isotont saltvann (NaCl 9 mg/ml). En liter gis raskt (30–60 minutter), deretter etter behov. Prehospital behandling: 4 E hurtigvirkende insulin tilsettes intravenøs væske dersom blodglukose er > 20 mmol/l og lang transportvei (> 1 time). Er man i tvil om koma skyldes høy eller for lav blodglukose, gis glukose intravenøst og ikke insulin. Husk å opplyse mottakende sykehus om hvilken behandling som er gitt.

Diagnostikk

Se Diagnostiske kriterier for DKA i Nasjonal veileder i endokrinologi.

Årsak

Relativ insulinmangel. Infeksjon (ofte asymptomatisk UVI, pneumoni eller gastroenteritt), for lav insulindosering, insulinseponering, psykososial årsak (alkohol/stoffmisbruk), nyoppdaget diabetes, akutt koronart syndrom, traume/kirurgi, legemidler (glukokortikoider, tiazider), insulinpumpesvikt, pankreatitt.

Legemiddelomtaler og preparater

L23 Elektrolyttkonsentrater

L23 Elektrolyttløsninger

L23 Karbohydratløsninger

L23 Natriumhydrogenkarbonat

L23 Trometamol

Aktuelle nettressurser – barn