T3.1.3.5 Hyperosmolært koma

Generelt

Ikke-ketotisk hyperosmolært koma er en sjelden, men livstruende tilstand. Rammer oftest eldre pasienter med type 2-diabetes. Hyperosmolært koma sees særlig ved tilstander som forverrer hyperglykemien (infeksjoner, andre sykdommer og glukokortikoidbehandling). Type 2-diabetes kan debutere med hyperosmolært koma. Blandingstilstander med diabetisk ketoacidose og hyperosmolær tilstand forekommer også hos pasienter med type 1-diabetes. Med unntak av å gi bikarbonat, bruker man det samme behandlingsregimet som hos pasienter med diabetisk ketoacidose bare med et langsommere mål for fall i glukose 2 mmol/l/t (se T3 Diabetisk ketoacidose). Pasienter med hyperosmolært koma har ofte en svær dehydrering med væsketap opp mot 10 liter. Langsom rehydrering pga fare for hjertesvikt.