L1.2.15.5 Kloramfenikol

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 06.03.2017

Se L7 Legemidler ved øyesykdommer

Egenskaper

Kloramfenikol virker bakteriostatisk ved å binde seg reversibelt til ribosomene og dermed hemme proteinsyntesen. Kloramfenikol har god vevspenetrasjon, men kan i sjeldne tilfeller gi aplastisk anemi, reversibel anemi, eller «grey baby syndrome». Systemisk bruk av kloramfenikol bør derfor følges opp omhyggelig.

Antibakterielt spektrum

Kloramfenikol har et bredt antibakterielt spektrum mot aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative bakterier. Resistens er påvist bl.a. hos Salmonella Typhi, Shigella og Haemophilus influenzae. Mykobakterier, Pseudomonas, Acinetobacter, klamydia og mykoplasma påvirkes ikke. Kloramfenikol inaktiveres raskt i naturen og har derfor relativt liten økoskygge.

Farmakokinetikk

Kloramfenikol suksinat er en prodrug som etter parenteral tilførsel raskt hydrolyseres til aktiv substans. Biotilgjengeligheten er 30–50 % ved parenteral tilførsel. Data for okulær absorpsjon savnes. God penetrasjon til vev og kroppsvæsker, også cerebrospinalvæsken. Kan akkumuleres i hjernevev, og konsentrasjonen i spinalvæske er 30–50 % av plasmakonsentrasjonen. Det oppnås høye konsentrasjoner i pleura, ascites og øyekammervæske. Kloramfenikol metaboliseres i stor grad i leveren ved glukuronidering. Inaktiv metabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 5–15 % umetabolisert. Halveringstiden er 3–5 timer.

Indikasjoner

Konjunktivitt. Kloramfenikol kan brukes i kombinasjon med penicillin ved behandling av meningitt av ukjent årsak (se også T1 Akutt bakteriell meningitt). Alternativ ved tyfoidfeber med følsom stamme. Øreinfeksjoner (f.eks. otitis media og ekstern otitt).

Dosering og administrasjon

 1. Intravenøst (langsomt)

  • Voksne: 1 g × 4

  • Barn (indisert bare i helt spesielle tilfeller):

   • Premature og nyfødte: 6 mg/kg kroppsvekt × 4

   • < 1 måned: 6–12,5 mg/kg kroppsvekt × 4 (plasmakonsentrasjonen må følges)

   • Eldre barn: 12,5–25 mg/kg × 4

 2. Øredråper

  • 2–4 dråper x 2–3 i 1–2 uker 

 3. Øyedråper

  • 1–2 dråper × 8–10, reduseres til × 4–6 etter 2–3 dager. Kombineres gjerne med øyesalve til kvelden. Samlet behandlingstid 8–10 dager eller til to dager etter symptomfrihet.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Vanlige: Kvalme, oppkast og diaré. Soppinfeksjon i gastrointestinaltraktus, spesielt i kolon. Potensielt alvorlige: Sjeldne, men alvorlige tilfeller av beinmargsdepresjon som ikke alltid er reversibel. Den irreversible typen gir aplastisk anemi som kan komme lenge etter avsluttet behandling. Det er også rapportert overgang til levkemi. Den reversible typen er doseavhengig med modningshemning av erytropoesen, reduksjon i retikulocyttene og levkopeni. Betennelse i synsnerven og perifere nerver er observert etter langvarig behandling med høye doser. «Grey baby-syndrome».

Graviditet, amming

Graviditet: Anses ikke å være fosterskadelig hos menneske, selv om enkelte dyreforsøk har vist teratogen effekt. Kan forårsake «grey baby syndrome» hos nyfødte, og bør derfor ikke brukes systemisk i siste del av svangerskapet. Øyedråper kan brukes av gravide. Amming: Systemisk behandling av ammende frarådes pga. stoffets toksisitet. Premature barn og barn yngre enn en måned er spesielt utsatte pga. redusert glukuronidkonjugering. Øyedråper kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyre- og leverfunksjon. Gamle og avsvekkede, nyfødte og premature.

Kontraindikasjoner

Gjennomgått eller pågående bloddyskrasier. Porfyri.

Preparater

Chloramphenicol vuabVUAB Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Kloramfenikol1 g
1 g
C
KloramfenikolTakeda AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper, oppløsning
Kloramfenikol5 mg / 1 ml
10 ml
C
b
160,80
Øyesalve
Kloramfenikol10 mg / 1 g
5 g
C
b
160,80
Kloramfenikol Aurora Medical2care4
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyesalve
Kloramfenikol10 mg / 1 g
4 g
C
b
135,40
Kloramfenikol MinimsBAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper, oppløsning
Kloramfenikol5 mg / 1 ml
20 × 0.5 ml
C
b
224,80
Kloramfenikol SantenSanten Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Øyedråper, oppløsning
Kloramfenikol5 mg / 1 ml
10 ml
C
b
160,80
Øyedråper, oppløsning
Kloramfenikol5 mg / 1 ml
30 × 0.25 ml
C
b
262,50
Øyesalve
Kloramfenikol10 mg / 1 g
4.3 g
C
b
143,30