L1.2.6 Karbapenemer

Publisert: 16.11.2016 

Egenskaper

Imipenem, meropenem og ertapenem er karbapenemer og ligner kjemisk på penicillin. Imipenem og meropenem har ganske like egenskaper mht. antibakterielt spektrum, bivirkninger og indikasjonsområder. Ertapenem har lengre halveringstid og kan derfor doseres en gang daglig, men har et noe smalere antibakterielt spektrum. Alle de tre substansene gis parenteralt.

Antibakterielt spektrum

Karbapenemer har det bredeste antibakterielle spektrum av alle betalaktamer. Imipenem og meropenem er baktericide overfor de fleste grampositive og gramnegative aerobe og anaerobe bakteriearter, med unntak av enkelte stammer av Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier. Meticillinresistente gule (MRSA) og hvite stafylokokker er ikke følsomme for karbapenemer, og med unntak av imipenem anses karbapenemer ikke egnet for behandling av enterokokkinfeksjoner. Det er varierende grad av in vitro kryssresistens innen karbapenemgruppen, og det anbefales stor forsiktighet ved behandling av alvorlige infeksjoner dersom det er påvist resistens mot en eller flere substanser i gruppen. Ertapenem har smalere antibakterielt spektrum enn imipenem og meropenem, med begrenset effekt mot Pseudomonas aeruginosa og andre ikke-fermenterende gramnegative stavbakterier som er vanlige ved nosokomiale infeksjoner. Karbapenemer er stabile overfor de fleste betalaktamaser inkludert bredspektrede betalaktamaser (ESBL) og AmpC-enzymer, men de hydrolyseres av karbapenemaser som har økende utbredelse i mange land (MBL, KPC, OXA). Karbapenemer er de av betalaktamene som har størst økoskygge gjennom påvirkning av pasientens normalflora.

Farmakokinetikk

Den viktigste forskjellen mellom imipenem og de øvrige karbapenemene er at imipenem raskt brytes ned av enzymet dehydropeptidase-I og derfor må gis sammen med enzymhemmeren cilastatin. Cilastatin har ikke antibakteriell effekt. Ertapenem og meropenem er relativt motstandsdyktige mot enzymatisk nedbrytning og kan derfor gis uten tillegg av cilastatin. Halveringstiden i plasma er 1 time for imipenem og meropenem. Ertapenem har proteinbindingsgrad > 90 % og halveringstid i plasma på ca. 4 timer, hvilket gjør det mulig å administrere substansen en gang daglig. Karbapenemer utskilles ved både glomerulær filtrasjon og tubulær sekresjon, og ved nyresvikt bør dosen reduseres. Stor døgndosereduksjon anbefales ved peritonealdialyse (1/4 eller mindre av vanlig dose). Både imipenem og meropenem elimineres ved hemodialyse. Ertapenem brukes ved urinveisinfeksjoner med multiresistente E. coli og Klebsiella. Det foreligger imidlertid utilstrekkelige sikkerhetsdata om ertapenem hos pasienter med alvorlig nyresvikt og hos pasienter som trenger hemodialyse, og midlet bør derfor ikke benyttes i slike situasjoner.

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner forårsaket av bakterier som er følsomme for karbapenemer og resistente mot andre antibakterielle midler. Meropenem har indikasjon ved akutt meningitt, nosokomial pneumoni og pneumoni ervervet utenfor sykehus, bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose, kompliserte urogenitale infeksjoner, intraabdominale infeksjoner, samt infeksjoner i hud- og bløtdeler. Meropenem kan også benyttes til behandling av febrile nøytropenier som mistenkes å ha opphav i en bakterieinfeksjon. Imipenem har indikasjon ved kompliserte infeksjoner i nedre luftveier samt kompliserte intraabdominale og urogenitale infeksjoner. Ertapenem har indikasjon ved intraabdominale infeksjoner, pneumoni, akutte gynekologiske infeksjoner og hud- og bløtvevsinfeksjoner ved diabetes. Effekten av ertapenembehandling av infiserte diabetiske fotsår med samtidig osteomyelitt er ikke vurdert. Ertapenem brukes ved urinveisinfeksjoner med multiresistente E. coli og Klebsiella. Det foreligger imidlertid utilstrekkelige sikkerhetsdata om ertapenem hos pasienter med alvorlig nyresvikt og hos pasienter som trenger hemodialyse, og midlet bør derfor ikke benyttes i slike situasjoner. Karbapenemer bør ikke brukes der mer smalspektrede antibiotikaregimer kan benyttes.

Doseringsregler

Dosereduksjon ved nedsatt nyrefunksjon (kreatinclearance < 50 ml/minutt). Midlene må ikke blandes med andre infusjonsvæsker enn de som er oppgitt i pakningsvedleggene. De kan ikke gis i samme kanyle som andre antibakterielle midler.

Bivirkninger

Stort sett de samme som for penicilliner og cefalosporiner, se L1 Bivirkninger og L1 Bivirkninger. Potensielt alvorlige: Ved bruk av imipenem er det større risiko for kramper, særlig hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom og/eller nedsatt nyrefunksjon, enn ved bruk av meropenem og ertapenem.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring ved graviditet.
Amming: Små mengder meropenem utskilles i morsmelk. Overgang til morsmelk er minimal for ertapenem. Opplysninger om overgang til morsmelk imipenem mangler, men er trolig minimal. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Kontraindikasjoner

Karbapenemer bør ikke gis til pasienter med kjent straksallergi for penicilliner og cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Karbapenemer (spesielt imipenem) må brukes med stor forsiktighet hos pasienter med hjerneskade eller underliggende hjernesykdom. Bruk til dialysepasienter bare under nøye kontroll. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Meropenem og ertapenem er godkjent for bruk til barn > 3 måneder, men anbefales ikke til barn med nedsatt nyrefunksjon pga. utilstrekkelig klinisk dokumentasjon. Imipenem er ikke godkjent for bruk til barn < 12 år. 

Underkapitler