L2.3.7.3 Pembrolizumab

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 04.01.2024

Egenskaper

Humanisert monoklonalt antistoff rettet mot programmert celledød-1 (PD-1)-reseptorer. Blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. PD-1-reseptoren er en negativ regulator av T celle-aktivitet, som er vist å være involvert i kontroll av T-cellenes immunrespons. PD-1 er uttrykt i antigenpresenterende celler og kan være uttrykt i tumorceller eller andre celler i svulstens mikromiljø. Pembrolizumab forsterker T-celleresponsen (inkludert anti-tumorresponsen) ved å blokkere bindingen av PD-1 til PD-L1 og PD-L2. 

Farmakokinetikk

Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 26 dager.

Indikasjoner

Spesialistoppgave. 

Se SPC for detaljer og oppdateringer.

 1. Melanom: Behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne og ungdom ≥12 år. Stadium IIB-, IIC- eller III-melanom: Adjuvant behandling av voksne og ungdom ≥12 år som har gjennomgått fullstendig reseksjon.

 2. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling av metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥50% «tumour proportion score» (TPS), uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor. I kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-plateepitel NSCLC hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner. I kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel NSCLC hos voksne. Behandling av lokalavansert eller metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med ≥1% TPS, og som tidligere er behandlet med minst ett kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR‑ eller ALK‑positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før pembrolizumabbehandling kan starte.

 3. Klassisk Hodgkins lymfom (cHL): Behandling av voksne og barn ≥3 år med residiverende eller refraktær cHL hvor behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) har vært mislykket eller etter minst 2 tidligere behandlinger når ASCT ikke er et behandlingsalternativ.

 4. Urotelialt karsinom: Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi, og som har tumor som uttrykker PD‑L1 med «combined positive score» (CPS) ≥10.

 5. Hode og hals plateepitelkarsinom (HNSCC): Som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥1. Behandling av tilbakevendende eller metastatisk HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med ≥50% TPS, og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.Nyrecellekarsinom (RCC): I kombinasjon med aksitinib til førstelinjebehandling av avansert RCC hos voksne. 

 6. Nyrecellekarsinom (RCC): I kombinasjon med aksitinib til førstelinjebehandling av avansert RCC hos voksne. I kombinasjon med lenvatinib til førstelinjebehandling av avansert RCC hos voksne. Som monoterapi til adjuvant behandling av voksne med RCC med økt risiko for tilbakefall etter nefrektomi eller etter nefrektomi og reseksjon av metastatiske lesjoner.

 7. Kolorektalkreft (CRC): Metastatisk MSI‑H («microsatellite instability high») eller dMMR («mismatch repair deficient») kolorektalkreft (CRC): CRC: Som monoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk MSI‑H eller dMMR CRC hos voksne med inoperabel eller metastatisk CRC etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonsbehandling. Ikke-CRC: Som monoterapi til behandling av MSI‑H eller dMMR tumorer hos voksne med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom med sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og ikke er kandidater til kurativ kirurgi eller stråling, inoperabel eller metastatisk kreft i mage, tynntarm eller galle med sykdomsprogresjon under eller etter ≥1 tidligere behandling.

 8. Øsofagealt karsinom: I kombinasjon med platina og fluoropyrimidin-basert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk karsinom i øsofagus, eller HER-2 negativ adenokarsinom i gastroøsofageal overgang hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥10.

 9. Trippel negativ brystkreft: I kombinasjon med kjemoterapi som neoadjuvant behandling, etterfulgt av pembrolizumab som monoterapi som adjuvant behandling etter kirurgi, til behandling av lokalt tilbakevendende TNBC hos voksne med høy risiko for tilbakefall. I kombinasjon med kjemoterapi til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk TNBC hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med CPS ≥10, og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom. (se EMA 16.09.2021) .

 10. Endometriekarsinom (EC): I kombinasjon med lenvatinib til avansert eller tilbakevendende EC hos voksne som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi, og som ikke er kandidater til kurativ kirurgi eller stråling.

 11. Livmorhalskreft: I kombinasjon med kjemopterapi med eller uten bevacizumab til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥1.

 12. Gastrisk eller gastroøsofageal overgang (GEJ) adenokarsinom:

  • I kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥1.

  • I kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk HER-2 negativ gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥1.

 13. Galleveiskreft (BTC): I kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk galleveiskreft hos voksne.

Dosering og administrasjon

Anbefalt dose er 2 mg/kg hver 3. uke. Pasienten bør behandles inntil sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet. Atypiske responser er sett (f.eks. initial, forbigående vekst av tumor eller små nye lesjoner innen de første månedene, etterfulgt av at tumor krymper). For klinisk stabile pasienter med initiale tegn på sykdomsprogresjon, anbefales det å fortsette med behandling inntil sykdomsprogresjonen er bekreftet.

Overdosering

Se G12. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger, forsiktighetsregler, kontroll og oppfølging

Assosiert med immunrelaterte bivirkninger fra forskjellige organer, gastrointestinalegastrointestinale bivirkninger, fatigue, anemi, trombocytopeni, endokrine bivirkninger mm.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Monoklonale antistoffer G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Informasjon

Prevensjon. Bivirkninger. Sikkerhetsinformasjon, helsepersonell.

Metodevurdering

Pembrolizumab (Keytruda). I: Andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Pembrolizumab (Keytruda). II: Behandling av avansert malignt melanom

Pembrolizumab (Keytruda). III: Førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Pembrolizumab (Keytruda) IV: Behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom

Pembrolizumab (Keytruda) V. Behandling av blærekreft (urotelkarsinom)

Pembrolizumab (Keytruda) VI: Førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft i kombinasjon med pemetreksed og platinumbasert kjemoterapi

Pembrolizumab (Keytruda) VII: Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi.

Kilder

Pembrolizumab L2 Pembrolizumab

Preparater

KeytrudaMerck Sharp & Dohme B.V. (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pembrolizumab25 mg / 1 ml
4 ml
C
38 764,80