L2.3.7.8 Dostarlimab

Publisert: 30.11.2023

Egenskaper

Dostarlimab er et humanisert monoklonalt antistoff av IgG4-isotypen som binder seg til PD-1-reseptorer og blokkerer interaksjonene med de tilhørende ligandene PD-L1 og PD-L2. Dette fører til hemming av T-cellefunksjoner som proliferasjon, cytokinproduksjon og cytotoksisk aktivitet. Dostarlimab styrker effekten av T-celleresponsen, inkl. antitumor-immunresponser

Farmakokinetikk

Halveringstid 25,4 dager ved steady state.

Metabolisme Forventes katabolisert til små peptider, aminosyrer og små karbohydrater av lysosom via væskefase eller reseptormediert endocytose. 

Indikasjoner

Monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR (mismatch repair deficient)/MSI-H (microsatellite instability high) endometriekreft (EC) som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.

Dosering og administrasjon

Spesialistoppgave. Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Se SPC.

Anbefalt dose ved monoterapi er 500 mg dostarlimab hver 3. uke i 4 sykluser, etterfulgt av 1000 mg hver 6. uke for alle påfølgende sykluser. Dosereduksjon anbefales ikke. Doseutsettelse/seponering kan være nødvendig mht. individuell sikkerhet og toleranse. Anbefalte doseendringer for å håndtere bivirkninger, se SPC.

Overdosering

Se G12. 

Bivirkninger

Svært vanlige: Anemi, hypotyreose, diaré, kvalme, oppkast, feber, kløe, utslett, artralgi, økte transaminaser.

Se SPC for utdypende.

Forsiktighetsregler

Immunrelatert pneumonitt, kolitt, hepatitt, endokrine sykdommer, inkl. diabetes mellitus type 1 og diabetisk ketoacidose, hypo- og hypertyreose (inkl. tyreoiditt), binyresvikt, nefritt, eksfolierende dermatologiske lidelser som pemfigoid, Stevens-Johnsons syndrom ev. toksisk epidermal nekrolyse, artralgi, samt andre immunrelaterte bivirkninger, inkl. potensielt alvorlige hendelser som bl.a. myositt, myokarditt, encefalitt, demyeliniserende nevropati (inkl. Guillain-Barrés syndrom) og sarkoidose. 

Se SPC for utdypende.

Interaksjoner

Se SLV interaksjonsanalyse.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen/begrensede data på bruk hos gravide. Som følge av virkningsmekanismen kan dostarlimab gi føtalt skadelige farmakologiske effekter ved bruk under graviditet. Ikke anbefalt under graviditet. Det er en risiko forbundet med bruk til kvinner i fertil alder. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandling og i 4 måneder etter siste dose. Ikke anbefalt hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon. 

Amming: Amming Ukjent om dostarlimab/metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal derfor ikke brukes ved amming, og amming skal unngås i minst 4 måneder etter siste dose.

Fertilitet: Fertilitet Ikke studert.

Pasientinformasjon

Prevensjon. Bivirkninger.

Metodevurdering

Se Nye Metoder.

Nettressurser

UpToDate Dostarlimab.

UpToDate Drug information Dostarlimab.

Kilder

SPC Jemperli.

Preparater

JemperliGlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Dostarlimab500 mg
500 mg
C
92 318,20