L2.3.7.7 Cemiplimab

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 29.09.2023

Egenskaper

Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Binder til PD-1-reseptoren (programmert celledød-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorresponser.

Farmakokinetikk

Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Halveringstid: T1/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total clearance reduseres med ca. 35% over tid. Clearance ved steady state er 0,21 liter/dag. Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer.

Indikasjoner

Spesialistoppgave. Se SPC.

 1. Kutan plateepitelkarsinom som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom (mCSCC eller laCSCC) som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. 

 2. Basalcellekarsinom som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med lokalt fremskredet eller metastatisk basecellekarsinom (laBCC eller mBCC) som har gått videre med eller er intolerante overfor en «hedgehoghemmer» (HHI).  

 3. Livmorhalskreft: Monoterapi til behandling av voksne med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft og sykdomsprogresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

 4. Ikke-småcellet lungekreft 

  • Monoterapi: Førstelinjebehandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som uttrykker PD-L1 (i ≥50% tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik, som har:

   • lokalt fremskredet NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller

   • metastatisk NSCLC.  

  • Kombinasjonsterapi: I kombinasjon med platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med NSCLC som uttrykker PD-L1 (i ≥1% tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik, som har:

   • lokalt fremskredet NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller

   • metastatisk NSCLC.  

Dosering og administrasjon

Spesialistoppgave. Se SPC.

Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer.

Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger og detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger er beskrevet i tabellen i SPC.

Administrering: Gis som i.v. infusjon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm).

Overdosering

Se G12. 

Bivirkninger

Svært vanlige: Diaré (inkl. kolitt), fatigue (inkl. asteni), kløe og utslett. For fullstendig oversikt, se SPC.

Forsiktighetsregler

Forskriver bør være kjent med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Se SPC.

Interaksjoner

Se SLV interaksjonsanalyse.

Graviditet, amming

Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte oppveier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. 

Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. 

Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet.

Informasjon

Prevensjon. Bivirkninger.

Metodevurdering

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.11.2020): 

 1. Cemiplimab (Libtayo) kan innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. 

 2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. desember 2020. 

 4. Metodevurderingen med tilhørende analyse har særskilt stor usikkerhet og skal følges opp. 

 5. Legemiddelfirmaet må levere en oppsummering av langtidsdata og ytterligere data som er samlet inn (samme materiale som er levert til NICE) til Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF. I tillegg skal firmaet levere en oversikt over utviklingen av bruk i Norge etter innføring. Frist for innlevering er satt til første halvår 2023.

 6. Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF gis i oppdrag å lage en oppsummering til Beslutningsforum for nye metoder på bakgrunn av informasjonen mottatt fra legemiddelfirmaet.

Kilder

Cemiplimab L2 Cemiplimab

Preparater

LibtayoRegeneron Ireland Designated Activity Company (DAC)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Cemiplimab350 mg
7 ml
C
68 112,50