G8.1.13 M

M

Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Legemiddel

MM kategori

Dokumentasjon vedrørende bruk under amming

Macitentan

3

Opplysninger mangler. Se 

Malation (hud)

3

Opplysninger mangler

Mannitol

3

Kan brukes av ammende

Maraviroc

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Maraliksibat

3

Forenelig med amming da farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av diebarnet

Maribavir

3

Opplysninger manger. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mebendazol

0

Kan brukes av ammende. En rapport om laktasjonshemning

Mecillinam

1

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Medroksyprogesteron

 

 

2

 

4

Begrenset klinisk erfaring. I noen tilfeller kan melkeproduksjonen øke

  1. Depotinjeksjoner med medroksyprogesteron gir lave konsentrasjoner i morsmelk og kan brukes i ammeperioden. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

  2. Ved høydosebehandling av kreft tilrådes tilbakeholdenhet med amming

Meflokin

3

Overgang til morsmelk er moderat. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Megestrol

4

Ved høydosebehandling av kreft anbefales tilbakeholdenhet med amming

Mekasermin

0

Opplysninger mangler. Ukjent innvirkning på morsmelken.

Meklozin

3

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Meksiletin

3

Overgang til morsmelk er liten. Manglende klinisk erfaring

Melatonin

3

Opplysninger mangler. Endogen substans som finnes naturlig i melk

Melfalan

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Meloksikam

3

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Memantin

3

Opplysninger mangler

Mepivakain

2

Til ammende foretrekkes bupivakain fremfor mepivakain. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mepolizumab

3

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Merkaptamin

3

Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring hos ammende

Merkaptopurin

3

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Meropenem

3

Små mengder utskilles i morsmelk. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mesalazin (= 5-ASA)

3

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mesna

3

Opplysninger mangler

Metadon

3

Overgang til morsmelk er liten. Dosen bør holdes lavest mulig. Barnet bør observeres for døsighet, pustevansker, irritabilitet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Metenamin

2

Passerer over i morsmelk, men det er ikke rapportert skadelig effekt i barnet

Metformin

1

Overgang til morsmelk er minimal. 

Metoklopramid

2

Overgang til morsmelk er liten. Sporadisk bruk under 45 mg/dag ansees som trygt. Kan øke melkeproduksjonen

Metoksalen

3

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet behandling

Metoksyfluran

3

Opplysninger mangler

MetoksyPEG epoietin beta

0

Manglende klinisk erfaring

Metolazon

3

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ukjent om metolazon kan redusere melkeproduksjonen pga. sterk diurese. Andre diuretika anbefales fortrinnsvis til ammende.

Metoprolol

3

Overgang til morsmelk er minimal. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Metotreksat

 

5

3

Overgang til morsmelk er minimal

  1. Som cytostatikum: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet

  2. Immunsuppressiv behandling: Ved bruk av lavdose metotreksat i antirevmatisk behandling er amming ikke strengt kontraindisert, men amming bør utsettes til tre dager etter legemiddelinntak.

Metronidazol 

3

 

 

 

 

 

2

  1. Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på under 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol 500 mg × 3 daglig vil et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon være tilstrekkelig. Se også G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk). Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende hvis det fins alternativer

  2. Lokal bruk: Systemisk opptak er lavt. Kan brukes av ammende

Metylaminolevulinat

3

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk.

Metyldopa

2

Overgang til morsmelk er minimal. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Metylfenidat

3

Overgang til morsmelk er lav. Risikoen ved amming anses å være relativt lav. Ammende bør informeres om symptomer som diebarnet bør observeres for, slik som irritabilitet, søvnproblemer, nedsatt appetitt og redusert vektoppgang Blandingsernæring kan vurderes.

Metylnaltrekson

3

Opplysninger mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Metylprednisolon

3

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Metylrosanilin

0

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Alternativt preparat bør velges ved applikasjon på bryst hos ammende mødre pga. risiko for irritasjon i slimhinner hos spedbarnet

Metyrapon

3

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset.

Mianserin

3

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Micafungin

3

Opplysninger mangler

Midazolam

3

Overgang til morsmelk er minimal. Morsmelken er fri for midazolam 4 timer etter inntak. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Midodrin

3

Opplysninger mangler.

Midostaurin

3

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen (mulig effekt på vekst og utvikling).

Mifepriston

3

Opplysninger mangler

Miglitol

3

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mikonazol

0

Se  G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Milrinon

3

Opplysninger mangler

Minoksidil (hud)

0

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ved bruk av terapeutiske doser

Mirabegron

3

Opplysninger mangler

Mirikizumab

3

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Fordi mirikizumab er et stort proteinmolekyl, vil mengden i melk sannsynligvis være minimal. Mengden absorbert av spedbarnet forventes å være minimal på grunn av dårlig biotilgjengelighet. Tilbakeholdenhet anbefales i nyfødtperioden. Se monoklonale antistoffer. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Mirtazapin

3

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Misoprostol

3

Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Observer brysternærte barn for diaré og magesmerter. Kan muligens lette melkeutdrivelsen

Mitapivat

3

Opplysninger mangler

Mitoksantron

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mitomycin

5

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mitotan

3

Opplysninger mangler

Mivakurium

2

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Modafinil

3

Svært begrenset data tilsier at overgang til morsmelk er minimal. Virkningsmekanismen tilsier risiko for CNS-bivirkninger. Ammende bør informeres om symptomer som diebarnet bør observeres for, slik som irritabilitet, søvnproblemer, nedsatt appetitt og redusert vektoppgang. Blandingsernæring kan vurderes.

Moklobemid

3

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Moksonidin

3

Opplysninger mangler

Molgramostim

0

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

Mometason

2

Opplysninger mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Monoklonale antistoffer

0, 3

Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk i noe grad de første dagene etter fødselen. 

Datagrunnlaget og klinisk erfaring med bruk hos ammende er svært varierende mellom ulike monoklonale antistoffer. Farmakokinetiske egenskaper inkludert høy molekylvekt og lav biotilgjengelighet, tilsier at mengden i morsmelk sannsynligvis vil være minimal for monoklonale antistoffer som administreres parenteralt. Mengden absorbert av spedbarnet forventes å være minimal på grunn av lav biotilgjengelighet. 

Virkningsmekanismen av enkelte monoklonale antistoffer tilsier tilbakeholdenhet med amming under behandling. 

Montelukast

3

Opplysninger mangler

Morfin

2–3 avhengig av dosering og varighet for bruk

Overgang til morsmelk er høy. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Moroktokog alfa

0

Ingen klinisk erfaring

Muromonab-CD3

0

Opplysninger mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Muskelrelakserende midler, perifert virkende

2

Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Mykofenolat

4

Opplysninger mangler. Se G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)