L2.3.7.4 Atezolizumab

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 28.09.2021

Egenskaper

Et antineoplastisk monoklonalt antistoff som potenserer T-cellerespons, inkludert antitumorrespons, gjennom blokkering av PD-L1-binding til reseptoren PD-1.

Farmakokinetikk

Halveringstid ca. 27 dager.

Indikasjoner

Visse former for urotelialt karsinom, ikke-småcellet lungekreft, småcellet lungekreft, trippel-negativ brystkreft og hepatocellulært karsinom. Spesialistoppgave. Se SPC for detaljer.

Dosering og administrasjon

1200 mg intravenøst hver 3. uke.

Bivirkninger, forsiktighetsregler, kontroll og oppfølging

De vanligste bivirkningene er tretthet, nedsatt appetitt, kvalme, dyspné, diaré, utslett, pyreksi, oppkast, artralgi, asteni og kløe. Atezolizumab er også forbundet med immunrelaterte bivirkninger inkludert pneumonitt, hepatitt, kolitt, hypo- eller hypertyreose, adrenal insuffisiens, hypofysitt, diabetes mellitus type 1, Guillain-Barré syndrom, myokarditt, meningoencefalitt og pankreatitt.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt. Amming: Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se Monoklonale antistoffer G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Informasjon

Prevensjon. Bivirkninger.

Metodevurdering

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon I: Behandling av ikke-småcellet lungekreft

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon II: Behandling av blærekreft.

Atezolizumab (Tecentriq). Indikasjon III: Kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Kilder

Atezolizumab L2 Atezolizumab

Preparater

TecentriqRoche Registration GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Atezolizumab1875 mg
15 ml
C
52 886,80
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Atezolizumab60 mg / 1 ml
20 ml
C
50 069,10
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Atezolizumab60 mg / 1 ml
14 ml
C
35 059,30