L2.3.7.5 Avelumab

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 28.09.2021

Egenskaper

Humant, monoklonalt IgG1-antistoff rettet mot PD-L1. Produsert i ovarieceller fra kinesisk hamster ved rekombinant DNA-teknologi.

Avelumab er et humant monoklonalt antistoff (av IgG1-type) rettet mot programmert celledød-ligand-1 (PD-L1). Avelumab binder PD-L1 og blokkerer interaksjonen mellom PD-L1 og reseptorene for programmert celledød-1 (PD-1) og B7-1 på T-cellene. Dette fjerner de hemmende effektene av PD-L1 på cytotoksiske CD8+ T-celler og potenserer antitumor T-cellerespons. Avelumab også kan også mediere antitumoreffekt via naturlige drepeceller (NK-celler) gjennom antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity).

Farmakokinetikk

Halveringstid: 6 dager.

Indikasjoner

Se SPC for detaljer.

  • Metastatisk merkelcellekarsinom (MCC): Monoterapi hos voksne med MCC. 

  • Lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC): Monoterapi som førstelinjebehandling hos voksne med UC som ikke er progrediert etter platinabasert kjemoterapi. 

  • Avansert nyrecellekarsinom (RCC): I kombinasjon med aksitinib som førstelinjebehandling hos voksne med RCC. 

Dosering og administrasjon

Se SPC.

Overdosering

Se G12. 

Bivirkninger, forsiktighetsregler, kontroll og oppfølging

Oftest immunrelaterte bivirkninger. Se SPC.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt. Amming: Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se G7.1 og G8.1.

Informasjon

Prevensjon. Bivirkninger.

Metodevurdering

Avelumab (Bavencio): Behandling av metastatisk merkelcellekarsinom.

Kilder

Avelumab 

Preparater

BavencioMerck Europe B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Avelumab20 mg / 1 ml
10 ml
C
11 541,-