L2.3.7.6 Durvalumab

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 29.09.2023

Egenskaper

Monoklonalt antistoff produsert i mammalske celler (ovarieceller fra kinesisk hamster) vha. rekombinant DNA-teknologi. Virkningsmekanisme: Binder programmert celledød‑ligand‑1 (PD-L1) og blokkerer interaksjonen mellom PD-L1 og reseptorene for programmert celledød‑1 (PD-1) og B7-1. Blokkerer selektivt interaksjonen mellom PD‑L1 og PD‑1 og B7-1. Selektiv blokkering forsterker immunsystemets antitumorrespons og øker T-celleaktivering. Induserer ikke antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC).

Farmakokinetikk

Halveringstid: Ca 18 dager.

Indikasjoner

  1. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): 

  2. Småcellet lungekreft (SCLC): 

  3. Galleveiskreft (BTC): 

  4. Hepatocellulært karsinom (HCC): 

Se SPC for detaljer.

Dosering og administrasjon

Spesialistoppgave. Se SPC.

Overdosering

Se G12. 

Bivirkninger

Svært vanlige: Hypotyreoidisme, abdominalsmerte, diaré, feber, pruritus, utslett, pneumoni, øvre luftveisinfeksjon, hoste/slimhoste, pneumonitt. For fullstendig oversikt, se SPC.

Forsiktighetsregler, kontroll og oppfølging

Immunrelaterte tilstander i bla. hud, hjerte, lunge, lever, nyre, gastrointestinaltraktus. Alvorlig infusjonsrelaterte reaksjoner er rapportert. Se SPC

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Kan potensielt påvirke svangerskapet, og i en allogen graviditetsmodell i mus førte forstyrrelse av PD-L1-signalveien til økning i fosterdød. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksisitet. Humant IgG1 er kjent for å krysse placentabarrieren, og overgang til placenta er bekreftet i dyrestudier. Durvalumab kan skade fosteret, og anbefales ikke under graviditet og til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon under og i minst 3 måneder etter behandling. Kvinner i fertil alder bør bruke sikker prevensjon under og i minst 3 måneder etter behandling. 

Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Undersøkelser i cynomolgus-aper har vist lave durvalumabnivåer i melk ved dag 28 etter fødsel. Antistoffer kan overføres til human morsmelk, men potensialet for opptak og skade hos nyfødte er ikke kjent. Risiko for diende barn kan imidlertid ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen skal avsluttes/avstås fra. 

Fertilitet: Ingen data vedrørende potensiell effekt på fertilitet.

Se G7.1 og G8.1.

Informasjon

Prevensjon. Bivirkninger.

Metodevurdering

Durvalumab (Imfinzi) kan innføres til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne hvor tumor uttrykker PD-L1 ≥ 1 % av tumorcellene og med sykdom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoradiasjon. Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019). 

Kilder

Durvalumab L2 Durvalumab

Preparater

ImfinziAstraZeneca AB (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Durvalumab50 mg / 1 ml
2.4 ml
C
8 269,90
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Durvalumab50 mg / 1 ml
10 ml
C
33 794,30