L2.3.7.1 Nivolumab

Publisert: 21.06.2021

Sist endret: 28.09.2021

Egenskaper

Humant monoklonalt antistoff som bindes til programmert celledød 1 (PD-1)-reseptorer og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding av PD-L1 og PD-L2 til PD-1-reseptoren, som er uttrykt på antigenpresenterende celler, og kan være uttrykt på tumorceller eller andre celler i svulstens mikromiljø, gir hemming av T-celleproliferasjon og cytokinsekresjon. Nivolumab potenserer T-celleresponsen, inkludert antitumorresponsen, ved å blokkere binding av ligandene til PD-1-reseptoren.

Farmakokinetikk

Halveringstid: Terminal t½ ca. 27 dager.

Indikasjoner

Spesialistoppgave. 

Spesifiserte former for; malignt melanom, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), malignt pleuralt mesoteliom (MPM), nyrecellekarsinom (RCC), klassisk Hodgkins lymfom (klassisk HL), plateepitelkreft i hode og hals (SCCHN), urotelialt karsinom, «mismatch repair deficient» (dMMR) eller «microsatellite instability-high» (MSI-H) kolorektal kreft (CRC), samt kreft i øsofagus (ESCC og OC) eller den gastroøsofageale overgangen (GEJC). 

Se SPC for detaljer.

Dosering og administrasjon

Anbefalt dose er 3 mg/kg i.v. i løpet av 60 minutter hver 2. uke. Doseøkning eller -reduksjon anbefales ikke. Basert på individuell sikkerhet og toleranse kan doseutsettelse eller seponering være nødvendig. Retningslinjer for permanent seponering eller tilbakeholdelse av doser, se SPC.

Overdosering

Se G12. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger, forsiktighetsregler, kontroll og oppfølging

Assosiert med immunrelaterte bivirkninger fra forskjellige organer, vanligst er fatigue, utslett, kløe, diaré og kvalme. Pasienten bør overvåkes kontinuerlig under pågående infusjon og i minst 5 måneder etter siste dose.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 Monoklonale antistoffer G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk)

Informasjon til pasienten

Prevensjon. Bivirkningsveiledning.

Metodevurdering

Nivolumab (Opdivo) I: Behandling av avansert malignt melanom

Nivolumab (Opdivo) II: Andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Nivolumab (Opdivo). II. Forslag 2: Andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Nivolumab (Opdivo). III: Andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.

Nivolumab (Opdivo) IV: Til behandling av maling melanom i kombinasjon med ipilimumab

Nivolumab (Opdivo) V: I tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom

Nivolumab (Opdivo). VI: Andrelinjebehandling av residiv eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og halsregionen

Nivolumab (Opdivo). VII: Andrelinjebehandling av PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft

Nivolumab (Opdivo) VIII: Til behandling av maling melanom i kombinasjon med ipilimumab. Subgruppeanalyse: PD-L1 negative pasienter

Nivolumab (Opdivo) IX: Andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelkarsinom)

Nivolumab (Opdivo) X: Legemiddel til behandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft etter førstelinjebehandling

Nivolumab (Opdivo) XI: Andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom

Nivolumab (Opdivo) XII: Behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft av plateepitelkarsinomtype som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Nivolumab (Opdivo) XIII: Behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller flere tidligere systemiske terapier

Nivolumab (Opdivo) XIV: Adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III og IV hos voksne og barn over 12 år

Ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo): Kombinasjonsbehandling av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom

Kilder

Nivolumab L2 Nivolumab

Preparater

OpdivoBristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Nivolumab10 mg / 1 ml
10 ml
C
13 415,20
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Nivolumab10 mg / 1 ml
4 ml
C
5 390,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Nivolumab10 mg / 1 ml
24 ml
C
32 145,80
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Nivolumab10 mg / 1 ml
12 ml
C
16 741,70