L2.1.3.6 Docetaxel

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Plantealkaloider

Egenskaper

Binder og inaktiverer mikrotubuli, hemmer mitose og induserer apoptose.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen, men også noe via nyrene. Terminal halveringstid er 10–18 timer.

Indikasjoner

Brystkreft. Stoffet brukes også ved ikke-småcellet lungekreft, hormonrefraktær prostatakreft og flere andre tumorformer.

Dosering og administrasjon

Docetaxel tilføres som intravenøs infusjon. Vanlig brukt dose er 75–100 mg/m2 hver 3. uke. Kan også gis som ukentlige kurer i lavere dose. Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Akutt hypersensitivitetssyndrom kan utløses i forbindelse med initial administrasjon av docetaxel, men sjeldnere enn for paklitaxel. Dosebegrensende bivirkning er beinmargsdepresjon med nøytropeni. Mange av pasientene får hudreaksjoner med kløe, hudutslett, negleforandringer og i enkelte tilfeller alvorlige reaksjoner med hudavstøtning. Væskeretensjon, med ødemer, ascites, pleuraeffusjon m.m. sees relativt hyppig. Årsaken synes ikke å være kardial eller renal affeksjon, og tilstanden reagerer dårlig på vanlig diuretisk behandling, men glukokortikoider har en viss forebyggende effekt. Nevrotoksisitet forekommer, men er som regel ikke alvorlig, mest vanlig er parestesier. Andre bivirkninger er mukositt, diaré, alopeci, myalgier/artralgier.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 G7 D og G8.1 G8 D.

Forsiktighetsregler

Overvåking med anafylaksiberedskap nødvendig mht. hypersensitivitetsreaksjon under oppstart av infusjonen. Kun ca. 1% vil få en allergisk reaksjon, og denne kommer som regel innen få minutter etter start av infusjonen. Risikoen reduseres sterkt ved premedikasjon med glukokortikoid som starter en eller flere dager før docetaxel.  Leverfunksjonen må vurderes før behandlingens start. Ev. reduksjon av dosen hvis leverfunksjonen er betydelig nedsatt. Spesiell overvåking av pasienter med væskeretensjon i form av pleuraeksudat, ascites og perikardeksudat.

Kontraindikasjoner

Tidligere alvorlig hypersensitivitetsreaksjon på docetaxel eller polysorbat 80 (finnes i infusjonsløsningen). Lavt antall nøytrofile granulocytter. Graviditet og amming. Sterkt nedsatt leverfunksjon.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi. Blodbildet.

Informasjon til pasient

Prevensjon under behandling. 

Preparater

Docetaxel AccordAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Docetaksel20 mg / 1 ml
1 ml
C
1 471,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Docetaksel80 mg / 4 ml
4 ml
C
5 278,90
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Docetaksel160 mg / 8 ml
8 ml
C
10 413,60
Docetaxel KabiFresenius Kabi Oncology Plc
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Docetaksel20 mg / 1 ml
1 ml
C
1 471,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Docetaksel80 mg / 4 ml
4 ml
C
5 278,90
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Docetaksel160 mg / 8 ml
8 ml
C
10 413,60