L2.1.3.5 Paklitaxel

Publisert: 08.12.2015

Sist endret: 18.05.2017

Se også L2 Plantealkaloider

Egenskaper

Finnes i barlindbark. Binder og inaktiverer cellenes mikrotubuli, hemmer mitoser.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP2C8 og CYP3A4 til inaktive metabolitter. Terminal halveringstid er ca. 24 timer.

Indikasjoner

Ovarialkreft. Brystkreft. Ikke-småcellet lungekreft. AIDS-relatert Kaposis sarkom. Livmorhalskreft. Paklitaxel har også vist effekt ved flere andre maligne tilstander, som pancreaskreft og blærekreft.

Dosering og administrasjon

Paklitaxel gis som intravenøs infusjon. Vanlig brukt dose er 175 mg/m2 hver 3. uke. Lavere dose ved beinmargsdepresjon eller forutgående intens kjemoterapi. Se spesiallitteratur. Paklitaxel finnes i to ulike formuleringer, løst i makrogolglyserolricinoleat (polyoksyetylert ricinusolje) eller formulert som albuminbundne nanopartikler. Mest vanlig i dag er å gi paklitaxelinfusjonen over 3 timer hvis paklitaxel er løst i makrogolglyserolricinoleat og over 30 minutter hvis paklitaxel gis som albuminbundne nanopartikler.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

I forbindelse med selve administrasjonen kan det relativt sjelden (ca. 1 %) opptre akutt, anafylaktoid hypersensitivitetsreaksjon (sannsynligvis hovedsakelig pga. løsningsmidlet makrogolglyserolricinoleat), med urtikaria, angioødem ev. hypotensjon og bronkospasme. Reaksjonen kan være meget alvorlig og forebygges derfor ved premedikasjon (se Forsiktighetsregler L2 Forsiktighetsregler). Anafylaksiberedskap ved infusjon.

Den viktigste dosebegrensende bivirkningen er beinmargsdepresjon. Den er vanligvis raskt innsettende og kan være alvorlig, men sjelden langvarig.

Nevrotoksisitet er forholdsvis vanlig, spesielt som sensorisk nevropati. Effekten er doseavhengig, og risikoen øker ved multiple behandlinger og ved kombinasjon med, eller tidligere bruk av, andre nevrotoksiske legemidler. Kramper kan forekomme.

Gastrointestinale bivirkninger som stomatitt og diaré sees ofte, mens kvalme og brekninger som regel ikke er spesielt uttalt. Alle pasientene får alopeci. Andre vanlige bivirkninger er et myalgi/artralgi‑syndrom, sjeldnere kutane ulcerasjoner, myopatier. Kardiale reaksjoner, særlig ledningsforstyrrelser. De viser seg oftest som asymptomatisk bradykardi (som regel uten klinisk betydning), men det kan også oppstå alvorligere arytmier/hjerteblokk.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se T2 T2 Fosterpåvirkning.

Forsiktighetsregler

Ha utstyr for anafylaksibehandling klart og observer for opptreden av hypersensitivitetsreaksjoner (dyspné, hypotensjon, angioødem, urtikaria). Dette gjelder ved paklitaxel løst i makrogolglyserolricinoleat og særlig ved første kur. For å forebygge hypersensitivitetsreaksjonen brukes langsom dråpetakt og premedikasjon med glukokortikoid (eks. 20 mg deksametason) 12 og 6 timer før infusjon og antihistaminer (både H1 og H2-antagonister intravenøst) 30 minutter før infusjon. Bruk EKG-overvåkning hvis det er symptomer på kardial affeksjon under administrasjonen. Pasienter med sterkt redusert leverfunksjon bør ikke behandles med paklitaxel.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om synlige tråder i infusjonspose til intravenøs bruk (Abraxane).

Kontroll og oppfølging

Se T2 T2 Dosejustering. Blodbildet kontrolleres regelmessig. Leverfunksjonen kontrolleres før behandling. EKG bør kontrolleres før behandling, og man bør være oppmerksom på ev. eksisterende koronarinsuffisiens.

Informasjon til pasient

Hypersensitivitetsreaksjoner og hjertesymptomer. Prevensjon.

Preparater

AbraxaneCelgene Europe B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske
Paklitaksel100 mg
100 mg
C
3 285,-
AbraxaneAbacus Medicine A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til infusjonsvæske
Paklitaksel100 mg
100 mg
C
3 285,-
PacligenSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
50 ml
C
12 752,90
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
25 ml
C
6 394,60
Paclitaxel AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
5 ml
C
1 307,90
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
16.7 ml
C
4 283,60
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
50 ml
C
12 752,90
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
25 ml
C
6 394,60
Paclitaxel Fresenius KabiFresenius Kabi Norge AS - Halden
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
16.7 ml
C
4 283,60
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
25 ml
C
6 394,60
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
5 ml
C
1 307,90
Konsentrat til infusjonsvæske
Paklitaksel6 mg / 1 ml
50 ml
C
12 752,90