L2.1.3.7 Kabazitaxel

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Plantealkaloider

Egenskaper

Binder og inaktiverer cellenes mikrotubuli, hemmer mitose og induserer apoptose.

Farmakokinetikk

Kabazitaxel metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP3A4 og i mindre grad av CYP2C8. Metabolittene utskilles i feces. Terminal halveringstid 80–95 timer.

Indikasjoner

Hormonrefraktær metastatisk prostatacancer, tidligere behandlet med docetaxel.

Dosering og administrasjon

Kabazitaxel administreres intavenøst. Anbefalt dosering er 25 mg/m2 hver 3. uke, gitt sammen med prednisolon.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Dosebegrensende bivirkning er nøytropeni. Andre vanlige bivirkninger er anemi, leukopeni, trombocytopeni, diaré, kvalme og oppkast. Perifer nevropati, nyresvikt, arytmier og alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner forekommer.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7 og G8.

Forsiktighetsregler

Premedikasjon med antihistamin, histamin H2-antagonist og glukokortikoid pga. fare for hypersensitivitetsreaksjoner. Antiemetikaprofylakse. Tilstrekkelig hydrering av pasienten for å hindre nyresvikt. 

Kontraindikasjoner

Redusert leverfunksjon. Nøytropeni. 

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Metodevurdering

Kabazitaksel (Jevtana): Andrelinjebehandling av prostatakreft.

Kabazitaksel (Jevtana). Ny vurdering. Bruk ved hormonrefraktær prostatakreft.

Preparater

Cabazitaxel STADAStada Arzneimittel AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Kabazitaksel20 mg / 1 ml
3 ml
C
50 928,30
JevtanaSanofi Winthrop Industrie
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Kabazitaksel40 mg / 1 ml
1 Sett
C
50 928,30