L5.2.4.4 Klozapin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 07.10.2022

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger og forsiktighetsregler, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Uttalt sedativt, gir metabolske bivirkninger og vektøkning. Brukes bare i behandling av schizofreni der andre antipsykotika ikke har hatt effekt eller ikke tolereres. Fare for agranulocytose. Bør ikke kombineres med andre legemidler som kan forårsake agranulocytose. Spesialistbehandling.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 50–60 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme av CYP1A2. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert, men også ca. 30 % via gallen i feces. Halveringstiden for aktiv substans er 12 timer (6–26).

Dosering og administrasjon

Voksne: 25–600 mg/døgn fordelt på to doser. Doseringen må tilpasses individuelt. Laveste effektive dose skal benyttes. Pediatrisk populasjon: Anbefales ikke til barn og ungdom under 16 år pga. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhet.

Interaksjoner

Røyking induserer metabolismen av klozapin via CYP1A2, se SLV interaksjonssøk

Nedsatt konsentrasjon av klozapin (50-75 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av klozapin (2-4 ganger) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Tilbakeholdenhet anbefales pga. beinmargstoksisitet. Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. virkestoffets toksisitet. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontraindikasjoner

Tidligere forekomst av toksisk eller idiosynkratisk granulocytopeni/agranulocytose. Svekket beinmargsfunksjon. Ukontrollert epilepsi. Sirkulatorisk kollaps og/eller CNS-depresjon. Alvorlig nyre- eller hjertesykdom. Aktiv leversykdom. Paralytisk ileus. 

Kontroll og oppfølging

Hematologisk kontroll fortløpende. Må kontrollere metabolske bivirkninger (glukose, lipider, kroppsvekt).

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Clozapin HexalHexal A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klozapin25 mg
100 stk
C
b
184,70
Tablett
Klozapin100 mg
100 stk
C
b
484,40
Clozapine ActavisActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klozapin25 mg
100 stk
C
b
184,70
Tablett
Klozapin100 mg
100 stk
C
b
484,40
LeponexViatris Healthcare Ltd.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klozapin25 mg
100 stk
C
b
184,70
Tablett
Klozapin100 mg
100 stk
C
b
484,40