L5.2.4.3 Asenapin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 14.11.2017

Vedrørende forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Annengenerasjons antipsykotikum med effekt på moderate til alvorlige maniske episoder. Virker hovedsakelig gjennom kombinert blokkering av dopamin- og serotoninreseptorer.

Farmakokinetikk

Meget lav biotilgjengelighet ved peroral administrasjon (< 2 %). Må derfor administreres sublingvalt. Metaboliseres i hovedsak av CYP1A2 med bidrag av CYP2D6 og CYP3A4.

Indikasjoner

Behandling av moderate til alvorlige maniske episoder assosiert med bipolar I lidelse hos voksne.

Dosering og administrasjon

Voksne: Anbefalt startdose 10 mg morgen og kveld. Ved kombinasjonsbehandling eller etter klinisk vurdering: 5 mg to ganger daglig. Sublingvaltablett legges under tungen til den er fullstendig oppløst, skal ikke tygges eller svelges. Mat og drikke skal unngås i 10 minutter etter administrering. Behandling er ikke anbefalt hos pasienter som ikke klarer å etterleve denne administrasjonsmåten.

Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt hos barn < 18 år er ikke undersøkt i tilstrekkelig grad.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er søvnighet og angst, ellers samme bivirkninger som andre annengenerasjons antipsykotika (se L5 Bivirkninger ).

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

SycrestOrganon
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Sublingvaltablett
Asenapin5 mg
60 stk
C