L1.5.1.9 Dihydroartemisinin-piperakin

Publisert: 16.11.2016

Egenskaper

Består av kombinasjonen dihydroartemisinin (DHA, artenimol) og piperakintetrafosfat som har synergistisk effekt. DHA induserer produksjon av frie radikaler som skader parasittmembraner. Piperakin bindes toksisk til hem. 

Farmakokinetikk

Begge substanser bindes i høy grad til humane plasmaproteiner og akkumuleres i erytrocytter. DHA: Omdannes hovedsakelig til α-DHA-β-glukuronid uten cytokrom P450-mediert metabolisme. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 1 time. Piperakin: Metaboliseres av og er en hemmer av CYP3A4 (til en viss grad også av CYP2C19). Utskilles via gallen. Halveringstiden er 22 dager. 

Indikasjoner

Behandling av ukomplisert falciparummalaria hos voksne og barn > 5 kg.

Dosering og administrasjon

Skal gis som daglige enkeltdoser over tre påfølgende dager (totalt 3 doser) og bør tas på samme tid hver dag. Enkeltdosen (og totaldosen) bør baseres på kroppsvekt.

  • vekt 5–6 kg: Enkeltdose: ½ tablett à 160 mg piperakin, 20 mg DHA (totaldose over 3 dager: 1 ½ tablett)

  • vekt 7–12 kg: Enkeltdose: 1 tablett à 160 mg piperakin, 20 mg DHA (totaldose over 3 dager: 3 tabletter)

  • vekt 13–23 kg: Enkeltdose: 1 tablett à 320 mg piperakin, 40 mg DHA (totaldose over 3 dager: 3 tabletter)

  • vekt 24–35 kg: Enkeltdose: 2 tabletter à 320 mg piperakin, 40 mg DHA (totaldose over 3 dager: 6 tabletter)

  • vekt 36–74 kg: Enkeltdose: 3 tabletter à 320 mg piperakin, 40 mg DHA (totaldose over 3 dager: 9 tabletter)

  • vekt 75–100 kg: Enkeltdose: 4 tabletter à 320 mg piperakin, 40 mg DHA (totaldose over 3 dager: 12 tabletter)

  • Det finnes ingen data som kan danne grunnlag for en doseanbefaling hos pasienter som veier >100 kg

Tablettene må tas på fastende mage. 

Bivirkninger

Hodepine, svimmelhet, anoreksi, anemi, eosinofili, palpitasjoner, forlenget QT-intervall.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset erfaring i svangerskap. I følge WHO sannsynligvis trygt i 2. og 3. trimester, men anbefales foreløpig ikke i 1. trimester (se T1 Malaria). Amming: Anbefales ikke ved amming pga. manglende erfaring. Se L1 Antimalariamidler.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes ved malaria forårsaket av Pl. vivax, Pl. ovale, Pl. malariae og Pl. knowlesi (pga. manglende dokumentasjon). Brukes med forsiktighet hos pasienter med moderat til alvorlig nyre-/leversvikt og hos pasienter > 65 år (pga. begrensede data). EKG med estimering av QTc-intervall samt s-kalium bør tas av alle pasienter før behandling. Spesiell forsiktighet anbefales hos små barn ved oppkast, da de lett kan få elektrolyttforstyrrelser.

Kontraindikasjoner

Komplisert falciparummalaria (må behandles med artesunat eller kinin intravenøst). Familiær historie med plutselig død, medfødte eller kliniske tilstander med forlenget QTc-intervall. Pasienter med tidligere symptomatisk hjertearytmi, bradykardi eller hjertesvikt med nedsatt venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon, elektolyttforstyrrelser som hypokalemi eller hypomagnesemi.

Preparater

EurartesimSigma-Tau
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Artenimol40 mg
Piperakin320 mg
12 stk
C