L1.5.1.1 Klorokin/hydroksyklorokin

Publisert: 16.11.2016

Sist oppdatert: 20.05.2020

Egenskaper

Påvirker malariaprotozoene i erytrocyttfasen. Klorokin og hydroksyklorokin er klinisk ekvivalente i malariasammenheng. Har ingen effekt på leverformene (hypnozoitter) ved Plasmodium vivax og Pl. ovale, og malaria forårsaket av disse species kan derfor bryte ut lenge etter smitte, til tross for korrekt bruk av klorokin. Klorokin/hydroksyklorokin brukes også ved revmatoid artritt (se ), hvor hydroksyklorokin ofte foretrekkes pga. mindre risiko for okulær toksisitet ved høye doser.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % for klorokin, ca. 75 % for hydroksyklorokin, ved peroral tilførsel. Denne kan øke ved samtidig inntak av mat. God penetrasjon og sterk affinitet til vev. Akkumuleres i blodceller, lever, nyrer, milt, lunger og melaninholdig vev som hud og øyne. Metaboliseres i leveren ved CYP-isoenzymer til delvis aktive metabolitter. Utskilles via nyrene, klorokin ca. 45 % umetabolisert, hydroksyklorokin ca. 25 % umetabolisert. Halveringstiden er doseavhengig, 6–60 døgn. Utskillelsen kan økes ved surgjøring av urinen. Klorokin hemmer CYP2D6.

Indikasjoner

 • Malaria, behandling av non-falciparummalaria. Unntaksvis som profylakse mot malaria.

 • Revmatoid artritt (RA), lupus erythematosus, lysdermatoser.

  Hydroksyklorokin/klorokin brukes ofte i tilfeller av RA med lupuslignende trekk, ved atypiske varianter av RA, og er ofte førstevalg blant DMARD (disease modifying antirheumatic drugs) ved relativt milde sykdomsformer. Brukes også ved milde former av systemisk lupus erythematosus hvor hud‑ og leddaffeksjon dominerer, og ved Sjögrens syndrom.

Dosering og administrasjon

Som malariaprofylakse tas en dose uken før avreisen, deretter en dose i uken under hele oppholdet og 4 uker etter at man har forlatt malariaendemisk område. Klorokin/hydroksyklorokin bør tas til maten og bør ikke tygges (pga. den bitre smaken). Til småbarn gis tabletten gjerne i en skje syltetøy e.l. Dosering (NB! Angitt i mg base):

 1. Malariaprofylakse

  • Voksne:

   • < 90 kg og barn > 12 år: ca. 300 mg (2 tabletter) per uke

   • > 90 kg: ca. 450 mg (3 tabletter) per uke

  • Barn: 5 mg/kg kroppsvekt per uke

 2. Terapeutisk (Benign malaria (P. vivax, P. ovale, P. malaria og P. knowlesi)

  • Voksne: Straks ca. 600 mg (4 tabletter). Etter 6 timer ytterligere 300 mg (2 tabletter). De følgende 2 dager gis daglig 300 mg. Total dose: 1500 mg (10 tabletter).

  • Barn: Straks 10 mg/kg kroppsvekt, og etter 6 timer, ytterligere 5 mg/kg. De følgende 2 dager gis daglig 5 mg/kg. Totaldose 25 mg/kg kroppsvekt.

 3. Revmatoid artritt (som DMARD): Individuell. Er man usikker på effekten, kan preparatet forsøksvis seponeres etter 4–6 måneder. Til barn, oftest også til voksne, er hydroksyklorokin å foretrekke pga. lavere toksisitet.

NB! Dosen bør reduseres ved kreatinin clearance under 10 ml/minutt.

Overdosering

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger er meget uvanlig ved den relativt lave doseringen som brukes for malariaprofylakse og ‑terapi, men nevrologiske komplikasjoner er observert. Øyeforandringer: Akkomodasjonsproblemer opptrer ofte de første timene etter inntak. Unngås ved å ta midlet til kveldsmaten, da problemene som regel er over til neste morgen. Reversibel fordunkling av hornhinnen. Ved kontinuerlig klorokinprofylakse i mer enn 5 år kan det i sjeldne tilfeller oppstå en irreversibel retinopati. Man anbefaler derfor noen måneders avbrudd i legemiddelinntaket med 2–4 års mellomrom. Spesiell forsiktighet ved langvarig bruk til personer over 60 år. Gastrointestinalt ubehag kan reduseres ved å ta tablettene til maten. Kløe er vanlig blant personer med afrikansk avstamning.
Arytmitendens: Det er meldt om alvorlige hjerterytmeforstyrrelser av klorokin og hydroksyklorokin, se L1 Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming

Graviditet: Se L1 Antimalariamidler. Trolig liten eller ingen risiko ved doser som er vanlige ved malariaprofylakse, i alle deler av svangerskapet. Enkelte rapporter om cochleovestibulær skade og retinopati ved høyere doser som brukes ved revmatologiske tilstander.
Amming: Overgang til morsmelk er moderat (klorokin). Hydroksyklorokin og amming, se G8 G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Bør gis med forsiktighet til personer med hjertesykdom pga. en viss kardiodepressiv effekt (se kinin/meflokin). 

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk
Se også melding fra Legemiddelverket mai 2020

Klorokin bør også brukes med forsiktighet ved psoriasis, da utslettene kan forverres.

Kontraindikasjoner

Klorokin‑/kinin‑/kinidinoverømfintlighet, psoriasis, porfyri, retinaforandringer uansett etiologi, epilepsi og hørselsreduksjon.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

HydroxychloroquinAristo Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydroksyklorokin200 mg
100 stk
C
PlaquenilSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Hydroksyklorokin200 mg
100 stk
C
b
153,60
ResochinBayer
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorokin250 mg
20 stk
C