L8.2.1.2 Sotalol

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 15.11.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, seponering og informasjon til pasient, se L8 Adrenerge betareseptorantagonister

Egenskaper

Vannløselig ikke-selektiv betareseptorantagonist. Sotalol foreligger som racemat (dl-sotalol) og virker antiarytmisk ved to ulike mekanismer. l-sotalol har antiarytmika klasse II-egenskaper (betareseptorantagonist, ikke-selektiv, se L8 Antiarytmika klasse II), og d-sotalol har antiarytmika klasse III-egenskaper (se L8 Antiarytmika klasse III). Sotalol forlenger aksjonspotensialets varighet og den effektive refraktærperiode i alle deler av hjertet og kan forsinke eller oppheve ledningen i aksessoriske ledningsbunter ved WPW‑syndrom. QT‑tiden i EKG forlenges, og det foreligger risiko for proarytmisk effekt (lang QT‑tid med alvorlige ventrikulære arytmier). Risikoen øker med økende doser.

Farmakokinetikk

Se L8 Tabell 2 Betareseptorantagonister og kombinerte alfa-1-, betareseptorantagonister. Farmakokinetiske egenskaper. Biotilgjengeligheten er 90–95 % ved peroral tilførsel. Denne nedsettes noe ved samtidig inntak av mat, og særlig av kalsiumholdige antacida. Metaboliseres i svært liten grad. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 65 % umetabolisert når tilført peroralt, 85 % umetabolisert når tilført intravenøst. Halveringstiden er 10–18 timer ved normal nyrefunksjon.

Indikasjoner

 • Paroksystisk supraventrikulær takykardi med og uten WPW‑syndrom

  • Anfallsprofylakse

  • Kupere anfall

 • Atrieflimmer

  • Anfallsprofylakse

 • Paroksystisk ventrikkeltakykardi

Dosering og administrasjon

 • Peroralt: 80–240 mg × 1–2. NB! Dosereduksjon hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Doser over 320 mg/døgn brukes sjelden

 • Parenteralt: 0,6–1,5 mg/kg kroppsvekt, i løpet av 10–20 minutter

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Forsiktighetsregler

Sotalol må ikke gis til pasienter med forlenget QT‑tid. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (kumulasjonsrisiko, redusert dose). Se for øvrig forsiktighetsregler L8 Forsiktighetsregler.

Spesielle forhold hos eldre/forsiktighetsregler

Se kapittel G24 G24 NorGeP.

Kontroll og oppfølging

EKG med kontroll av QT-tid anbefales ca. 1 uke etter oppstart av behandlingen. Kontroll av QT-tid før doseøkning.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

SotacorBristol-Myers Squibb (4)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Sotalol80 mg
30 stk
C
Tablett
Sotalol80 mg
100 stk
C
Sotalex miteBristol-Myers Squibb
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Sotalol80 mg
100 stk
C
SotalolCarinopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Sotalol10 mg / 1 ml
5 × 4 ml
C
Sotalol MylanMylan AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Sotalol40 mg
100 stk
C
b
85,60
Tablett
Sotalol80 mg
100 stk
C
b
114,70