L8.17 Tabeller

Tabell 1 Diuretika. Farmakokinetiske egenskaper

Substans

Biotilgjengelighet (%)

Eliminasjona M = metabolsk R = renal

Virkningsstart (timer)

Virkningstid (timer)

 1. a. Se G2 Farmakokinetikk, pkt. Eliminasjon G2 Eliminasjon

Tiazid/tiazidlignende

Bendroflumetiazid

≈ 100

M+(R)

≈ 2

10–16

Hydroklortiazid

60–80

R

≈ 2

10–12

Slyngediuretika

Bumetanid

≈ 100

M+R

p.o. 0,5–1

4–6

 

 

i.v. 15 min.

≈ 2

Furosemid

60–70

M+R

p.o. 0,5–1

4–6

 

 

i.v. 5–10 min.

1,5–3

Kalium-, magnesiumsparende

Amilorid

30–90

R

2

12–24

Eplerenon

70

M

?

> 24

Kanrenoat

100 (i.v.)

M+(R)

i.v. 2–3

38–72

Spironolakton

70

M

≈ 24

≈ 72

Tabell 2 Betareseptorantagonister og kombinerte alfa-1-, betareseptorantagonister. Farmakokinetiske egenskaper

Antagonist

Lipid- løselighet

Førstepassasje- metabolisme

Biotilgjengelighet (%)

Eliminasjona M = metabolsk R = renal

Dosering v/nyresvikt

Plasma-

halveringstidb (timer)

Variasjon i plasma-konsentrasjon v/konstant dose (ggr)

 1. Se G2 Farmakokinetikk, pkt. Eliminasjon G2 Eliminasjon

 2. Klinisk virkningstid er vesentlig lengre enn plasmahalveringstid (særlig ved hypertensjon)

 3. Økes til ca. 20 timer ved kronisk hjertesvikt

 4. Metaboliseres raskt i erytrocytter

 5. Gjelder modersubstans. Aktive metabolitter kompenserer for denne forskjellen. EM («extensive metabolizers») PM («poor metabolizers»)

Atenolol

40–60

R

Reduseres

6–9

1–4

Betaksolol

+

80–90

M+(R)

Uendret

12–22

1

Bisoprolol

+

≈ 90

M+R

Reduseres

10–13c

1–2

Esmolol

100 (i.v.)

Md

Uendret

0,15

liten

Karvedilol

++

++

25–35

M

Uendret

6–10

?

Labetalol

++

++

20–30

M

Uendret

3–7

≈ 10

Metoprolol

+

++

30-50

M

Uendret

3-4

≈ 10

Nebivolol

++

+++ (EM)

12 % EMe 96 % PMe

M

Reduseres

10 EM 32 PM

≈ 10

Propranolol

++

+++

15–35

M

Uendret

3–7

≈ 20

Sotalol

90–95

R

Reduseres

10–18

< 5

Timolol

+

+

60

M+(R)

(Reduseres)

2–6

≈ 5

Tabell 3 Kalsiumantagonister. Farmakodynamiske egenskaper

Kalsiumantagonist

Vaskulær selektivitet

Arteriell dilatasjon

Hjertets kontrak- sjonskrafta

Hjerte- frekvensa

AV- overledninga

 1. Effektene på hjertet er resultanten av direkte depressive effekter og indirekte stimulering pga. reflektorisk sympatikusaktivering. Effektene vil derfor endres ved samtidig bruk av betareseptorantagonist

Dihydropyridiner

 

 

 

 

 

 1. Amlodipin

++

+++

 

 

 

 1. Felodipin

+++

+++

+

+

+

 1. Isradipin

++(+)

+++

 

(+)

 

 1. Lerkanidipin

++(+)

+++

 

(+)

 

 1. Nifedipin

++

+++

 

+

 

 1. Nimodipin

++

+++

 

(+)

 

Benzotiazepiner

 

 

 

 

 

 1. Diltiazem

+

+(+)

– –

Fenylalkylaminer

 

 

 

 

 

 1. Verapamil

 

++

– –

– –

Tabell 4 ACE-hemmere. Farmakokinetiske egenskaper

Hemmer

«Prodrug»

Biologisk tilgjengelighet (%)

Eliminasjona M = metabolsk R = renal

Plasmahalveringstid (timer)

 1. Se G2 Farmakokinetikk, pkt. Eliminasjon G2 Eliminasjon

 2. Biotilgjengelighet som aktiv substans

Enalapril

+

40b

R

11

Kaptopril

70–75

M+R

2

Lisinopril

5–45

R

12

Perindopril

+

25–30

R

17

Ramipril

+/-

50

M+R

13–17

Zofenopril

+/-

100b

R+M

6

Tabell 5 Angiotensin II-reseptorantagonister. Farmakokinetiske egenskaper

Antagonist

Biologisk tilgjengelighet (%)

Renal eliminasjon (%)a

Plasmahalveringstid (timer)

 1. Se G2 Farmakokinetikk, pkt. Eliminasjon G2 Eliminasjon

 2. Av losartan + aktiv metabolitt

 3. Gjelder for den aktive metabolitten; 2 timer for losartan selv

Eprosartan

≈ 15

≈ 10

5–9

Irbesartan

60–80

< 2

11–15

Kandesartan

≈ 40

≈ 50

5–11

Losartan

30–40

≈ 30b

6–9c

Olmesartan

25

40

10–15

Telmisartan

30–60

< 1

≈ 24

Valsartan

10–35

≈ 30

6–12

Tabell 6 Digitoksin og digoksin. Farmakokinetikk

 

Digitoksin

Digoksin

 1. Effekt på rytmeforstyrrelser kommer raskere (få minutter) enn effekten på kontraktil kraft (timer)

 2. Vedlikeholdsdosen kommer i tillegg

 3. Forlenget inntil 4 døgn ved uremi

Biotilgjengelighet (%)

> 90

60–80

Begynnende effekt

 

 

 • Peroralt (timer)

1–2

0,5

 • Intravenøst (minutter)a

20

5–10

Plasmaproteinbinding (%)

97

25

Metabolisme (%)

90

10

Renal utskillelse (uomdannet) (%)

5

80

Vedlikeholdsdosering v/nyresvikt

Uendret

Reduseres

Metningsdose (mg)b

0,4–0,6

0,5–1,0

Terapeutisk plasmakonsentrasjon (nmol/l)

8–15

0,6–1,2 (høyere hos barn)

Peroral/intravenøs vedlikeholdsdose

1 til 1

1,3–1,5 til 1

Plasmahalveringstid (døgn)

4–9

1,5–2 (v/normal nyrefunksjon)c

Tabell 7 Antiarytmika. Farmakokinetikk

 

Disopyramid

Lidokain

Meksiletin

Flekainid

Amiodaron

Dronedaron

Ibutilid

Sotalol

 1. Supraventrikulære arytmier

 2. Ventrikulære arytmier

Biotilgjengelighet (%)

≈ 80

80–95

70–95

50

15

90–95

Proteinbinding i plasma (%)

25–40

70

70

60

99

99

40

0

Metabolisme (%)

25

90

90

60

100

100

90–95

Renal utskillelse uomdannet (%)

50–60

< 5

5–15

40

0

0

5–9

> 75

Plasmahalveringstid (timer)

5–8

1,5–2

8–10

10–20

1–3 måneder

25–30

≈ 6

10–18

Aktive metabolitter

(+)

+

+

+

+

+

Terapeutisk plasmakonsentrasjon (μmol/l)

8–15(?)

7–17

3–11

0,5–1,5 (2,0)

0,8–2,4a 1,6–3,9b

0,11–0,27

Plasmakonsentrasjon av amiodaron vil sjelden bli brukt i praktisk klinikk for å styre behandlingen. Som regel styres doseringen ut fra klinisk/antiarytmisk effekt og ut fra prinsippet «jo lavere doser, jo bedre»

Absorpsjon av de fleste antiarytmika forsinkes av samtidig fødeinntak, bruk av opioidanalgetika og hjertesvikt Plasmahalveringstid kan forlenges sterkt hvis metabolismen reduseres pga. hjertesvikt eller leverinsuffisiens (lidokain, meksiletin, flekainid), eller ved forsinket renal utskillelse pga. hjerte- eller nyresvikt (disopyramid, flekainid). Plasmakonsentrasjonsbestemmelse, se G16 Legemiddelanalyser og rusmiddelanalyser, se G16 Legemiddelanalyser, rusmiddelanalyser og farmakogenetiske analyser

Tabell 8 Mengde Mg2+ i 1 g av forskjellige magnesiumsalt

Magnesiumsalt (1 g)

mg

mEq

mmol

Magnesium

1000

82,2

41,1

Magnesiumacetat: (anhydrat/tetrahydrat)

170/113

14,0/9,32

7,01/4,66

Magnesium L-aspartat

99,2

8,16

4,08

Magnesiumglukoheptonat

50,0

4,10

2,05

Magnesiumglukonat

54,0

4,44

2,22

Magnesiumglycinat

141

11,6

5,80

Magnesiumhydroksid

417

32,3

16,1

Magnesiumkarbonat

288

23,7

11,9

Magnesiumklorid

120

9,85

4,93

Magnesium L-laktat

120

9,88

4,94

Magnesiumoksid

603

49,7

24,8

Magnesiumsitrat

160

13,2

6,59

Magnesiumsulfat

98,6

8,12

4,06