G4.8.6 Tabell 6: Legemidler som kan forverre myasthenia gravis

Tabell 6: Legemidler som kan forverre myasthenia gravis

Antibiotika

Aminoglykosider (inkl. gentamicin, neomycin, streptomycin, kanamycin). Kinoloner (eks ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin), polymyksin B, kolistin, Unngå makrolider om mulig (inkl forsiktighet ved erytromycin og azithromycin) Vær også varsom med ampicillin og tetracykliner  

Hjerte/kar

Betablokkere (inkl. øyedråper), kalsiumantagonister, lidokain, prokainamid, kinin. Forsiktighet ved statiner 

Diuretika

Furosemid, acetazolamid, tiazider (trolig grunnet hypokalemi)

Antikonvulsiva og sedativa

Benzodiazepiner, inkl. midazolam. Klorpromazin, levomepromazin, litium, haloperidol, trisykliske antidepressiva. Forsiktighet ved fenytoin, karbamazepin, gabapentin og pregabalin  

Anestetika

Nevromuskulære blokkere! Må sjekkes forut for alle inngrep på denne pasientgruppe! Forsiktighet ved inhalasjonsanestetika

Antirevmatika/antiinflammatoriske midler/immunterapi

Penicillamin, klorokin, interferon alfa og beta. Forsiktighet ved immunterapi, sjekk ut aktuelt preparat

Hormoner

Kortikosteroider startet i høye doser

Kontrastmidler

Jodholdige kontrastmidler Gadolinium

Andre

Magnesium, eks: behandling med Ringer intravenøst. Ved antacida med høyt Mg-innhold samtidig med nedsatt nyrefunksjon, Mg-behandling av preeklampsi Riluzol Botulinum toksin lokalt, i enkelte tilfeller 

Listen utgir seg ikke for å være komplett. Kunnskapen om de enkelte legemidlers effekt ved myasthenia gravis er dessuten begrenset, og dokumentasjonen for enkelte av de nevnte legemidlers effekt ved myasteni er usikker. Fordi komplikasjonene kan bli meget alvorlige, anbefales et «føre var»-prinsipp ved behandling av denne pasientgruppe. Forsiktighet må derfor utvises ved all samtidig behandling av pasienter med myasthenia gravis.