G3.2.11 K

K

Legemiddel

Kommentar

Kabazitaxel

Ingen dosejustering ved ikke-dialysetrengende nyresvikt.

Kabergolin

Funksjonssvikt i nyrene har ikke vist seg å påvirke kabergolins kinetikk. Ingen dosejustering eller forholdsregler angis i SPC og heller ikke i annen litteratur. 

kabotegravir

Ingen dosejustering nødvendig ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt hos pasienter med nyresykdom i endestadiet som mottar nyreerstattende behandling.

Kalium‑, magnesiumsparende diuretika

Ingen dosejustering ved lett redusert nyrefunksjon. Reduser dose ved moderat nyrefunksjonssvikt. Unngå ved alvorlig nyrefunksjonssvikt. Fare for hyperkalemi, spesielt ved kombinasjon med ACE-hemmer eller angiotensinreseptorantagonist. En kilde angir at eplerenon kan brukes trygt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon forutsatt nøye overvåkning av S-kalium.

Kalsipotriol

Ved nedsatt nyrefunksjon bør S-kalsium kontrolleres før og etter behandling. Angitt som kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. begrenset erfaring.

Kalsitriol

Fare for hyperkalsemi. Monitorer S-kalsium og nyrefunksjon jevnlig.

Kalsiumantagonister

Kalsiumantagonister elimineres hovedsakelig ved levermetabolisme. Farmakokinetikken påvirkes lite av redusert nyrefunksjon. Kan i utgangspunktet doseres som normalt, men redusert startdose og forsiktig dosetitrering kan vurderes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Lerkanidipin er angitt kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon i godkjent preparatomtale.

Kalsiumkarbonat

Se antacida

Kanagliflozin

Se doseringsregler i godkjent preparatomtale ved eGFR < 45 mL/min/1,73 m2. Skal ikke initieres ved eGFR < 60 mL/min/1,73 m2. Effekten svekkes ved redusert nyrefunksjon.

Kandesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister

Kanrenoat

Se kalium-, magnesiumsparende diuretika

Kapecitabin

Kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon anbefales en dosereduksjon til 75 % av startdosen

Kapmatinib

Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. manglende data. Regler for avbrudd i behandlingen ved ulike grader av økning i s-kreatinin.

Kaptopril

Se ACE-hemmere

Karbamazepin

Elimineres ved levermetabolisme, redusert nyrefunksjon påvirker ikke halveringstiden. Juster dose ut fra serumkonsentrasjonsmåling. Obs! Redusert plasmaproteinbinding gir økt fri fraksjon i plasma og økt effekt ved nedsatt nyrefunksjon, uten at dette gjenspeiles ved vanlig serumkonsentrasjonsmåling. Måling av fritt (ubundet) karbamazepin anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Karbapenemer

Elimineres renalt. Dosereduksjon ved nedsatt nyrefunksjon iht. spesifikasjoner i preparatomtaler, ev. antibiotikaveilederen eller lokale retningslinjer. Økt risiko for kramper ved akkumulering.

Karbetocin

Kontraindisert ved nyresykdom.

Karboanhydrasehemmere

Risiko for metabolsk acidose. Systemiske karboanhydrasehemmere bør unngås ved nedsatt nyrefunksjon (se acetazolamid). Preparater til lokal applikasjon i øyet kan benyttes ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Karboplatin

Økt risiko for myelosuppresjon ved GFR < 60. Dosejustering nødvendig. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Kariprazin

Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. manglende klinisk dokumentasjon.

Ketobemidon

Se opioidanalgetika

Ketoprofen

Se NSAID

Ketorolak

Se NSAID

Kinin

Reduser dose

Kinoloner

Se fluorokinoloner.

Klaritromycin

Ingen dosejustering ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon. Halver dose ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Klavulanat

Ingen dosejustering ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon. Redusert dose ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og ved terminal nyresykdom (se tabeller i godkjent preparatomtale).

Klindamycin

Verken SPC eller antibiotikaveileder (tabell fra OUS) anbefaler dosejustering eller forsiktighetsregler.

Klodronat

Se bisfosfonater

Klofarabin

Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Halvert dose ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Kan i seg selv være nefrotoksisk.

Kloksacillin

Se betalaktampenicilliner.

Klometiazol

Elimineres ved levermetabolisme. I utgangspunktet ikke nødvendig å justere dose, men forsiktighet anbefales ved kronisk nyresvikt pga. mulig økt følsomhet.

Klonazepam

Se benzodiazepiner

Klorambucil

Ingen dosejustering. Nøye overvåkning. Økt risiko for beinmargsdepresjon.

Klorokin

Reduser dose ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon, unngå ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Klozapin

Elimineres ved levermetabolisme. Redusert startdose og forsiktig dosetitrering anbefales, spesielt ved terminal nyresvikt. Angis som kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon i godkjent preparatomtale.

Kodein

Se opioidanalgetika

Koffein

Hos spebarn er metabolismekapasiteten lav, og koffein elimineres renalt, vesentlig saktere enn hos voksne. Dosejustering kan være nødvendig ved signifikant nedsatt nyrefunksjon. Det anbefales å justere dosen etter serumkonsentrasjonsmåling av koffein.

Kolekalsiferol

Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Obs hyperkalsemi, nyrestein, kalsifisering av bløtvev.

Kolistin

Dosejustering nødvendig ved ClKr < 50, iht. tabell i godkjent preparatomtale. Er i seg selv nefrotoksisk, og nyresvikt øker risiko for nevrotoksiske effekter.

Kolkisin

Toksisk legemiddel med smalt terapeutisk vindu. Delvis renal eliminasjon. Reduser dose ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Angis som kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, men brukes i praksis i lave doser til behandling av urinsyregiktanfall også i denne pasientgruppen. Overvåk nøye mht. bivirkninger.

Kontrastmidler, jodholdige

Se jodholdige røntgenkontrastmidler

Kontrastmidler ved magnettomografi

Renal eliminasjon. Brukes kun etter nøye nytte-/risikovurdering og i laveste dosering ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Korifollitropin-alfa

Anbefales ikke ved nedsatt nyrefunksjon pga. mangelfull dokumentasjon hos denne pasientgruppen

Krizanlizumab

Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen doseringsangivelser ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. begrensede data.

Krizotinib

Ingen dosejustering ved lett til moderat nyrefunksjonsnedsettelse. Halvert dose ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Kan i seg selv påvirke nyrefunksjonen.

Kvinagolid

Forsiktighet. Data mangler. Start med lav dose og titrer etter respons. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.