G3.2.11 K

K

Legemiddel

Kommentar

Kabazitaxel

Forsiktighet og tett oppfølging anbefales ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. mangelfulle data for disse pasientgruppene, selv om kabazitaxel i liten grad utskilles renalt

Kabergolin

Ved nedsatt nyrefunksjon reduseres dosen og pasientene observeres den første måneden av behandlingen

Kalium‑, magnesiumsparende diuretika

Unngå ved nedsatt (moderat og alvorlig) nyrefunksjon. Fare for hyperkalemi

Kalsipotriol

Ved nedsatt nyrefunksjon bør serum-kalsium kontrolleres før og etter behandling

Kalsitriol

Unngå ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Fare for hyperkalsemi

Kalsiumantagonister

Reduser startdose

Kalsiumkarbonat

Se antacida G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Kanagliflozin

Bør ikke brukes hos pasienter med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Kandesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Kanrenoat

Se kalium-, magnesiumsparende diuretika G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Kapecitabin

Kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon anbefales en dosereduksjon til 75 % av startdosen

Kaptopril

Se ACE-hemmere G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Karbamazepin

Forsiktighet. Juster dose ut fra plasmakonsentrasjonsmåling. Obs! Økt fri fraksjon i plasma gir økt effekt ved nedsatt nyrefunksjon

Karbapenemer

Nøye kontroll. Dosereduksjon ved nedsatt nyrefunksjon. Økt risiko for kramper hos dialysepasienter

Karbetocin

Kontraindisert ved sykdommer i nyrene

Karboanhydrasehemmere

Unngå. Gir metabolsk acidose. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Karbohydratantibiotika

Forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Unngå ved kombinert nedsatt nyre- og leverfunksjon

Karboplatin

Se cisplatin G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Ketobemidon

Se opioidanalgetika G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Ketoprofen

Se antiinflammatoriske midler, ikke-steroide G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Ketorolak

Se antiinflammatoriske midler, ikke-steroide G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Kinin

Reduser dose

Kinoloner

Reduser dose ved nedsatt nyrefunksjon

Klaritromycin

Halver dose ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Klavulanat

Redusert dose ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og ved terminal nyresykdom (se tabeller i preparatomtale/SPC).

Klindamycin

Forsiktighet. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør plasmakonsentrasjonen monitoreres

Klodronat

Se bisfosfonater G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Klofarabin

Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon

Kloksacillin

Reduser dose ved alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon

Klometiazol

Forsiktighet ved kroniske nyresykdommer

Klonazepam

Se benzodiazepiner G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Klorambucil

Nøye overvåkning. Fare for beinmargsdepresjon

Klorokin

Reduser dose ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon, unngå ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Klozapin

Lett og moderat nedsatt nyrefunksjon: Startdose 12,5 mg daglig, langsom økning. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Unngå

Kodein

Se opioidanalgetika G3 Tabell: Dosering ved nedsatt nyrefunksjon (alfabetisk)

Koffein

Dosejustering og monitorering av koffein i plasma kan være nødvendig ved signifikant nedsatt nyrefunksjon

Kolekalsiferol

Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon

Kolistin

Reduser dose. Nyretoksisk og nevrotoksisk

Kolkisin

Unngå hvis mulig

Korifollitropin-alfa

Anbefales ikke ved nedsatt nyrefunksjon pga. mangelfull dokumentasjon hos denne pasientgruppen

Krizotinib

Forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og hos dialysepasienter (manglende klinisk dokumentasjon for disse pasientgruppene)

Kvinagolid

Forsiktighet. Data mangler