G27.1 Beslutningsstøtte

Systematisk legemiddelgjennomgang som er grundig beskrevet i kapittel G24 G24 Legemiddelgjennomgang (LMG), er et godt utgangspunkt for en planmessig nedtrapping og prøveseponering av legemidler. Legemiddelverkets Sjekkliste for legemiddelgjennomgang gir en kortfattet innføring i begreper og metode. En legemiddelgjennomgang er en forskriftsfestet oppgave for fastleger og sykehjemsleger, men kan også gjennomføres i sykehus. Tverrfaglig legemiddelgjennomgang med lege, sykepleier og klinisk farmasøyt har vist seg nyttig og lønnsomt.

Kapittel G10 Eldre og legemidler G10 Eldre og legemidler, gir nyttig bakgrunnskunnskap for legemiddelgjennomgang og avmedisinering. Her finner man en grundig innføring i fysiologiske aldersforandringer som påvirker homeostase, farmakokinetikk og farmakodynamikk hos eldre og hvordan aldring øker risikoen for legemiddelrelaterte problemer. Kunnskapsbaserte kriteriesamlinger er nyttige verktøy for å oppdage om pasientene bruker risikable og uhensiktsmessige legemidler. STOPP2-kriteriene G24 Tabell 2 STOPP-2 og NorGeP-kriteriene G24 Tabell 3 NorGeP er mest brukt i Norge – se kapittel G24 G24 Legemiddelgjennomgang (LMG). Det finnes egne versjoner beregnet på eldre, skrøpelige pasienter og pasienter innlagt på sykehjem, STOPPFrail og NorGep-NH. Mange av sjekkpunktene i disse listene ivaretas også av det nasjonale analyseverktøyet som er integrert i e-resept og de mest brukte EPJ-systemene, interaksjoner.no. Se ev. også Farmakologiportalen - en landsomfattende oversikt over hvilke legemiddel- og rusmiddelanalyser som utføres ved norske laboratorier.