G27.6 Ulike seponeringsreaksjoner

De fleste legemidler kan seponeres direkte, men som tidligere nevnt kan noen gi alvorlige eller ubehagelige seponeringsreaksjoner som kan forebygges ved nedtrapping av dosen før endelig seponering. Her beskrives de viktigste seponeringsreaksjonene med eksempler på noen vanlige legemidler innenfor hver reaksjonsform.

Rebound-effekt

Pasienten vil oppleve forsterket tilbakefall av symptomer. F.eks. vil brå seponering av en betablokker kunne gi takykardi, hypertoni og forverring av koronarsykdom. Tilsvarende vil rask seponering av en protonpumpehemmer kunne gi hypersekresjon av magesyre med forverring av dyspepsi og reflukssymptomer.

Seponeringssymptomer

Seponeringssymptomer dreier seg om andre plager enn de som var indikasjonen for oppstart av behandlingen. Noen ganger kan slike symptomer oppfattes som tilbakefall av sykdom eller tilstand. Det kan igjen skape usikkerhet hos både lege og pasient og medføre at man gjenopptar behandling som egentlig ønskes avsluttet. Antidepressiva som SSRI og SNRI, gabapentin og pregabalin er eksempler på legemidler som kan gi slike seponeringssymptomer.

Blandete reaksjoner/abstinens

Det dreier seg om en kombinasjon av rebound-effekt og seponeringssymptomer og kan klinisk fremstå som ulike grader av abstinens. Benzodiazepiner, z-sovemidler, opioider (inkludert kodein og tramadol) og antiepileptika er kjent for å kunne gi slike blandete reaksjoner.

Suppresjon av organfunksjon

Det vanligste og viktigste eksempelet på dette fenomenet er langvarig systemisk bruk av kortikosteroider med suppresjon av binyrebarken. Brå seponering kan gi kritisk lave kortisolnivåer med alvorlige kliniske konsekvenser (Addison-krise T3 Akutt binyrebarksvikt).

Opphør av interaksjon

Opphør av interaksjoner kan medføre økt eller redusert virkning av gjenværende legemidler f.eks. pga. bortfall av induksjon eller hemning av legemiddelmetaboliserende enzymer. Det er derfor viktig å gjøre interaksjonssøk av pasientens legemiddelliste før man igangsetter en prøveseponering.