G27.7 Organisering og utfordringer

Avmedisinering forutsetter godt samarbeid mellom de involverte. En tillitsfull allianse mellom helsepersonell, pasient og pårørende er en forutsetning. Beslutningen om nedtrapping og prøveseponering av legemidler bør være et samvalg som bygger på god informasjon fra legen og ønsker og prioriteringer fra pasienten. Pårørende vil ofte ha en viktig rolle, og for pasienter uten samtykkekompetanse må de ta beslutningen på vegne av pasienten. Praktisk gjennomføring av avmedisinering organiseres best som et tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell der roller og oppgaver er definert og avtalt på forhånd på samme måte som ved legemiddelgjennomgang.

Avmedisinering byr på ulike utfordringer avhengig av hvor den gjennomføres. I sykehjem ligger forholdene godt til rette fordi man har god tid ved behov for langvarig nedtrapping og man kan observere pasienten døgnet rundt, men det kan være vanskelig å kommunisere med demente pasienter om subjektive opplevelser av tiltakene. Eldre hjemmeboende med behov for kommunale tjenester er en sårbar gruppe. Behovet for medisinsk behandling og oppfølgning er stort, men det er vist at antall fysiske møter med fastlegen avtar med økende alder. Bruk av Multidose kan forsterke tendensen til ukritisk fornyelse av faste medisiner uten nødvendig klinisk vurdering og regelmessig legemiddelgjennomgang. Det er ikke gitt at en pasient med stabil tilstand og normale prøvesvar er optimalt medisinsk behandlet. Derfor er det viktig å etablere god samhandling mellom fastlege og hjemmetjeneste. Et fornuftig mål vil være at denne pasientgruppen i likhet med sykehjemspasientene sikres minst én årlig legemiddelgjennomgang inkludert nødvendig avmedisinering.

Pasienter uten behov for pleie- og omsorgstjenester kan også ha nytte av avmedisinering. Å hjelpe pasienter ut av langvarig overforbruk av vanedannende legemidler er en krevende oppgave for fastlegen. Tid, tålmodighet og regelmessig oppfølging er viktig. Bruk av et detaljert nedtrappingsskjema og forslag til ikke-medikamentelle alternativer kan styrke pasientens gjennomføringsevne. Nye begrensninger i førerkortforskriften kan også øke pasientens motivasjon. For mer informasjon se: Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler og Legemidler – helsekrav til førerkort.

Multidose kan være et godt tilbud til pasienter med i en stabil klinisk tilstand, men da multidose pakkes og leveres for 2 – 4 uker om gangen, er det uegnet for pasienter som trenger hyppige dosejusteringer og ved planlagt avmedisinering med gradvis nedtrapping av doser. Multidose bør i slike situasjoner erstattes av individuell daglig eller ukentlig utdeling av legemidler i doseringseske (dosett). Når avmedisinering er gjennomført, kan Multidose gjeninnføres hvis pasientens tilstand er stabil.

Når det gjøres endringer i pasientens legemiddelliste ved legemiddelgjennomgang og avmedisinering, må legen alltid sørge for å oppdatere legemiddellisten og gyldige resepter i reseptformidleren (e-resept) slik at begge avspeiler alle legemidler pasienten faktisk skal bruke. Legen må påse at doseringen er korrekt og skal tilbakekalle alle legemidler som ikke lenger skal brukes. Hvert legemiddel i reseptformidleren og lokale legemiddellister skal beskrives med produktnavn, virkestoff, legemiddelform, styrke, dose og bruksområde/indikasjon.