L8.16.1 Tafamidis

Publisert: 07.12.2023

Geir Øystein Andersen og Finn Olav Levy

Generelt

Kardial amylodiose er en alvorlig form for kardiomyopati som skyldes utfelling og akkumulering av amyloidfibriller i myokard. En skiller mellom transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) som skyldes utfelling og misfolding av proteinet transtyretin (TTR) og AL-amyloidose som er en monoklonal plasmacellesykdom som fører til utfelling av lette kjeder (immunoglobulin) i myokard (se T8 Kardial amyloidose og T2 AL-amyloidose for mer detaljer). Det finnes både en arvelig (hATTR-CM) og en idiopatisk type ATTR-CM (wtATTR-CM). Misfolding av TTR kan medføre både kardiomyopati og polyneuropati. 

Transtyretin er et plasmaprotein som er involvert i transport av tyroksin og retinol. Dannelsen av amyloide fibriller i ATTR-CM skyldes destabilisering av TTR-tetramerer, feilfolding og dannelse av monomerer som fører til avleiring av fibriller.

Tafamidis er en peroral transtyretin-stabilisator som kun brukes ved transtyretin (ATTR) amyloidose. 

Egenskaper

Tafamidis stabiliserer tetrameren av proteinet transtyretin ved å binde seg til tyroksinbindingssetet på proteinet. Dette hemmer dissosiasjon av tetrameren til monomeren av transtyretin som er det hastighetsbegrensende trinnet i avleiringsprosessen av amyloide fibriller i vev.

Indikasjoner

Tafamidis (61 mg) er indisert for behandling av voksne pasienter med transtyretin amyloid kardiomyopati (både wt og hATTR-CM). Pasienten skal ved oppstart være i NYHA-klasse I eller II. Før behandlingsstart må diagnosen verifiseres (blant annet med skjelettscintigrafi) og AL-amyloidose utelukkes (måling av lette kjeder i blod og urin; se T8 Kardial amyloidose og ).

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger er urinveisinfeksjon, vaginale infeksjoner, diaré, magesmerter, utslett og kløe. 

Dosering og administrasjon

Oppstart av behandling skal utføres av kardiolog med erfaring i behandling av transtyretin amyloidose (ATTR), ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen. Pasienten må ha en sikkert diagnostisert ATTR kardiomyopati, vanligvis med nukleær-medisinsk påvist amyloid i myokard. 

ATTR-CM: Én kapsel (61 mg tafamidis) oralt én gang daglig. 

Svelges hele, skal ikke knuses/deles. 

Farmakokinetikk

Absorpsjon: Maksimal plasmakonsentrasjon (Cmax) oppnås etter 2-4 timer i fastende tilstand. Samtidig administrering av fettrikt og kaloririkt måltid endrer absorpsjonshastighet, men ikke omfanget av absorpsjonen. 

Metabolisme: >99% binding til plasmaproteiner (primært TTR). Metabolismen er ikke fullstending kartlagt, men glukuronidering er observert. 

Halveringstid: 49 timer. 

Utskillelse: 59% uforandret i feces, 22% som glukuronidmetabolitt i urinen.  

Overdosering

Det er lite klinisk erfaring med overdosering av tafamidis (se SPC for detaljer og G12 T for standard behandling).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoff eller hjelpestoffer.

Informasjon til pasient

Ekstra dose gis hvis pasienten kaster opp og intakt Vyndaqel-kapsel kan ses. Hvis ikke kapselen er intakt, er det ikke nødvendig med ny dose. 

Sikker prevensjon må brukes av fertile kvinner til én måned etter avsluttet behandling. 

Interaksjoner

Tafamidis hemmer BCRP (brystkreftresistensprotein) in vitro og kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRP-substrater (f.eks. metotreksat, rosuvastatin, imatinib). Hemmer de organiske aniontransportører (OAT1 og OAT2). Tafamidis har ikke vist hemming eller induksjon av CYP3A4. Tafamidis kan redusere serumkonsentrasjonen av totalt tyroksin uten endring i fritt tyroksin (T4) eller tyreoideastimulerende hormon (TSH). 

Se SPC og Drugs.com for flere detaljer.  

Kontroll og oppfølging

Tafamidis bør gis i tillegg til standardbehandling til pasienter med transtyretinamyloidose. Oppfølging av spesialist. Behandling skal avbrytes ved organtransplantasjon.

Forsiktighetsregler

Dersom pasienten utvikler hjertesvikt i NYHA-klasse III skal en i samråd med kardiolog på universitetssykehus eller tilsvarende kompetanse, vurdere å avslutte behandlingen. Det samme gjelder ved rask progresjon til NYHA klasse III i løpet av 6 måneder etter behandlingsoppstart. 

Økte verdier i leverfunksjonsprøver kan forekomme. Tafamidis er ikke undersøkt hos pasienter med alvorlig leversvikt. Det er ikke behov for dosejustering hos pasienter med nyresvikt eller moderat leversvikt. 

Prevensjon (se Informasjon til pasient). 

Tafamidis må ikke forveksles med saltet tafamidismeglumin som tidligere har vært på markedet i Norge og som fortsatt er på markedet i andre land da disse ikke er direkte byttbare. Se SPC for detaljer. 

Graviditet og amming

Graviditet: Grunnet utviklingstoksisitet i dyrestudier, anbefales tafamidis ikke til gravide. 

Amming: Tafamidis skal ikke brukes ved amming da dyrestudier har vist utskillelse i melk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes.  

Metodevurdering

Se tafamidis Nye Metoder. 

Kilder

SPC

UpToDate: Tafamidis Drug Information [internett]. 07.12.2023

Preparater

VyndaqelPfizer Europe MA EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, myk
Tafamidis61 mg
30 ×1 stk
C
h
195 058,40