L8.13.5 Antiarytmika klasse III

Publisert: 25.01.2017

Se også L8 Antiarytmika

For legemiddelomtale av sotalol, se L8 Sotalol

Egenskaper

Klasse III-antiarytmika defineres rent deskriptivt ved at de forlenger aksjonspotensialets varighet og øker myokards refraktærperiode. Dette kan skje ved effekter på ulike ionekanaler selv om det har vært antatt at det vanligvis skjer ved blokade av utadrettede kaliumkanaler. Amiodaron og dronedaron som tilhører denne gruppen, har også flere andre virkningskomponenter, og antiarytmika som klassifiseres i andre grupper (bl.a. sotalol), har klasse III-effekten som en av virkningskomponentene. Alle legemidlene i denne gruppen forlenger QT-tiden.

Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Underkapitler