L6.1.5.5 Lamotrigin

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 02.10.2022

Egenskaper

Lamotrigin har bredspektret antiepileptisk virkning. Dokumentert effekt ved fokale anfall, absenser, generaliserte tonisk-kloniske anfall og ved Lennox-Gastauts syndrom. Virkningsmekanismene er ikke fullstendig klarlagt, men natriumstrømmen gjennom nevronenes cellemembran påvirkes.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er tilnærmet 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres ved konjugering med glukuronsyre. Inaktive metabolitter. Induserer i moderat grad sin egen metabolisme. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstid, se Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder.

Indikasjoner

Fokale og generaliserte anfall hos pasienter > 2 år. Tilleggsbehandling i aldersgruppen 2–12 år, men monoterapi ved typiske absenser uavhengig av alder. Bipolar lidelse hos voksne, hovedsakelig som forebyggende behandling mot depressive episoder.

Dosering og administrasjon

Individuell. Gradvis forsiktig opptrapping.

 • Voksne og ungdom > 13 år:

  • Monoterapi: Innledningsvis 25 mg/dag i to uker, deretter 50 mg/dag i to uker. Dosen kan økes med 50 mg hver eller annenhver uke til optimal effekt. Vanlig vedlikholdsdose er 100–200 mg/dag fordelt på 1–2 doser.

  • Kombinasjonsbehandling med valproat: Innledningsvis 25 mg hver annen dag i to uker, deretter 25 mg hver dag i to uker. Dosen kan økes med 25 mg hver eller annenhver uke. Vanlig vedlikeholdsdose er 100 mg/dag som kan gis i en dose.

  • Kombinasjon med enzyminduserende antiepileptika: Innledningsvis 50 mg/dag i to uker, deretter 100 mg/dag i to uker. Dosen kan økes med 50–100 mg hver eller annenhver uke. Vanlig vedlikeholdsdose er 200–400 mg/dag fordelt på 2 doser.

 • Barn 2–12 år:

  • Monoterapi ved typiske absenser: Innledningsvis 0,3 mg/kg/dag i to uker, deretter 0,6 mg/kg/dag i to uker. Dosen kan økes med 0,6 mg/kg/dag hver eller annenhver uke til optimal effekt. Vanlig vedlikeholdsdose er 1–10 mg/kg/dag fordelt på 1–2 doser.

  • Kombinasjonsbehandling med valproat med/uten andre antiepileptika: Innledningsvis 0,15 mg/kg kroppsvekt/dag i to uker, deretter 0,3 mg/kg/dag i to uker. Dosen kan økes med 0,3 mg/kg hver eller annenhver uke til 1–5 mg/kg/dag til maksimalt 200 mg/dag.

  • Kombinasjon med enzyminduserende antiepileptika (uten valproat): Innledningsvis 0,6 mg/kg/dag i to uker, deretter 1,2 mg/kg/dag i to uker. Dosen kan økes med 1–2 mg/kg hver eller annenhver uke til 1–5 mg/kg opp til maks 400 mg/dag fordelt på to doser.

Tentativ terapeutisk plasmakonsentrasjon, se Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Tretthet, ataksi, svimmelhet, hodepine, kvalme, døsighet og søvnløshet, men vanligvis lite fremtredende ved monoterapi. Hudutslett. Stevens–Johnsons syndrom (særlig sett ved rask opptrapping av dosen og ved kombinasjon med valproat). Utslett kan opptre som ledd i et hypersensitivitetssyndrom med systemiske symptomer som feber, lymfeknutesvulst, ansiktsødem samt blod‑ og leverforandringer. Enkelte tilfeller av alvorlig toksisk epidermal nekrolyse har vært rapportert, særlig hos barn. Noen pasienter har opplevd en økning i antall anfall.

Graviditet, amming

Se generelt  og . Graviditet: Plasmakonsentrasjoner kan synke til under halvparten under graviditet og øker raskt etter forløsning. Amming: Overgang til morsmelk er høy. Forsiktighet ved amming med høye doser pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet, særlig hos nyfødte pga. lav metaboliseringskapasitet. Plasmakonsentrasjonsmålinger hos barnet kan være aktuelt.

Forsiktighetsregler

Rask opptrapping av dosen kan medføre økt risiko for hudutslett, særlig i kombinasjon med valproat. Spesiell forsiktighet bør utvises hos barn. Bør ikke gis til pasienter med nedsatt nyre‑ eller leverfunksjon. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll og oppfølging

Klinisk og individuell. 

Uridin difosfat glukuronosyl transferase (UGT)-genotyping er aktuelt ved mangelfull effekt eller lav serumkonsentrasjon av lamotrigin (Lamictal). Ved UGT-genotyping undersøkes det for en genvariant i UGT1A4 (*3) som gir unormalt rask nedbrytning av lamotrigin (Lamictal). Bærere av denne varianten risikerer dårlig effekt pga. lav serumkonsentrasjon. For pasienter som har UGT1A4*3 er det aktuelt å øke dosen for å oppnå adekvat effekt av lamotrigin.

Plasmakonsentrasjonsmåling som støtte selv om optimalt nivå ikke er fastlagt. Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Graviditet og amming. Bivirkninger, spesielt hypersensivitetsreaksjoner. Det gjøres oppmerksom på at konsentrasjonen av lamotrigin kan synke betydelig under svangerskap og ved samtidig bruk av perorale antikonsepsjonsmidler som inneholder etinyløstradiol. Antikonsepsjonsmidler som kun inneholder gestagener, synes ikke å påvirke lamotriginkonsentrasjonen på samme måte.

Preparater

LamictalGlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Lamotrigin25 mg
56 stk
C
Tablett
Lamotrigin50 mg
56 stk
C
Tablett
Lamotrigin100 mg
56 stk
C
Tablett
Lamotrigin200 mg
56 stk
C
LamictalGlaxoSmithKline AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tyggetablett/dispergerbar tablett
Lamotrigin2 mg
30 stk
C
b
56,60
Tyggetablett/dispergerbar tablett
Lamotrigin5 mg
60 stk
C
b
113,70
Tyggetablett/dispergerbar tablett
Lamotrigin25 mg
56 stk
C
b
108,60
Tyggetablett/dispergerbar tablett
Lamotrigin50 mg
56 stk
C
b
160,70
Tyggetablett/dispergerbar tablett
Lamotrigin100 mg
98 stk
C
b
405,20
Tyggetablett/dispergerbar tablett
Lamotrigin200 mg
98 stk
C
b
719,40
LamictalGlaxoSmithKline
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Lamotrigin25 mg
100 stk
C
Tyggetablett/dispergerbar tablett
Lamotrigin25 mg
42 stk
C
Lamotrigin 1a pharma1 A Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Lamotrigin100 mg
100 stk
C
Tablett
Lamotrigin200 mg
100 stk
C
Lamotrigin aurobindoPuren
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Lamotrigin25 mg
100 stk
C