L6.1.5.12 Valproat

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 20.02.2019

Egenskaper

Bredspektret antiepileptisk effekt. Særlig effekt ved generaliserte anfallsformer, men er også virksomt ved fokale anfall. Påvirker natriumstrømmen gjennom cellemembranen, men sannsynligvis også effekt på GABA‑erge mekanismer. Kan også ha effekt ved bipolar lidelse og som migreneprofylakse.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % for enterotablett og ca. 80 % for depotpreparat. Metaboliseres i stor grad i leveren, hovedsakelig ved mitokondriell betaoksidasjon. CYP2C9 og CYP2C19 er involvert i metabolismen. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstid, se Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder.

Indikasjoner

Generaliserte anfall, særlig ved juvenil myoklon epilepsi. Fokale anfall. Status epilepticus hos voksne. Bipolar lidelse. Valproat er kontraindisert under graviditet, med mindre egnet alternativ behandling ikke finnes. Valproat er kontraindisert for fertile kvinner, med mindre betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet (beskrevet nedenfor) er oppfylt.

Dosering og administrasjon

 • Peroralt: Individuell dosering. Gradvis oppbygging til ca. 10 mg/kg/døgn i løpet av 3–7 dager. Ytterligere doseøkning etter behov med 1 ukes intervall. Ved kombinasjon med enzyminduserende antiepileptika kan man starte med 20 mg/kg/døgn. Se også Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder. Døgndosen for depotformuleringene deles på to doser.

 • Parenteralt: Hos voksne vanligvis 5–10 mg/kg langsomt (5–10 minutter) intravenøst, fulgt av kontinuerlig infusjon eller gjentatte injeksjoner etter behov. Hos barn anbefales en startdose på 20–40 mg/kg/døgn fordelt på 1–2 doser, men erfaringene er begrenset. Ved status epilepticus hos voksne kan det gis en initial støtdose på 900(–1200) mg over 10 minutter. Ny støtdose (300–900 mg/10 minutter) kan ved behov gjentas etter 10 minutter og være etterfulgt av en kontinuerlig infusjon på 100–200 mg/time. Total metningsdose er 25–30 mg/kg, se Tabell 2 i terapikapitlet T6 Tabell 2 Kortfattet behandlingsplan for konvulsiv status epilepticus. Valproat er foreløpig ikke godkjent til behandling av status epilepticus hos barn. Sprinkle kapsler med granulat (Deprakote sprinkle på godkjenningsfritak) kan gis i PEG.

Etablert terapeutisk plasmakonsentrasjon, se Tabell 1 L6 Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder. Behandlingen bør startes og overvåkes av lege som har erfaring med diagnostisering og behandling av epilepsi eller manisk-depressiv lidelse.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Søvnighet, håravfall, vektøkning, skjelving og innsovningsvansker. Leverskade med fatal utgang er rapportert. Stupor med økt plasmakonsentrasjon av ammoniakk kan forekomme. Hamatologiske bivirkninger, særlig trombocytopeni. NB! Forsiktighetsregler. Menstruasjonsforstyrrelser og utvikling av polycystisk ovarialsyndrom. Pankreatitt er rapportert som sjelden bivirkning. Hos enkelte pasienter, særlig hos eldre, kan det opptre en gradvis og snikende utvikling av parkinsonisme og demens som er reversibel etter seponering av valproat.

Graviditet, amming

Se generelt  og . Graviditet: Det europeiske legemiddelkontoret har forsterket advarslene mot bruk av valproat hos jenter og kvinner i fertil alder. Valproat er kontraindisert under graviditet, med mindre egnet alternativ behandling ikke finnes. Valproat er kontraindisert for fertile kvinner, med mindre betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet (se «Kjære helsepersonell-brev» fra 18.10.2018) er oppfylt. Barn av mødre som har brukt valproat i svangerskapet, har høy risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser:

 • Risikoen for medfødte misdannelser er 10 %

 • Inntil 40% opplever forsinket psykomotorisk utvikling

 • Gjennomsnittlig intelligenskvotient (IQ) reduseres med 7-10 poeng

 • Økt forekomst av autismelignende tilstander og ADHD

Det er godt dokumentert at valproat øker risikoen for nevralrørsdefekter (trolig til totalt 1–2 % av de eksponerte fostrene), og slik behandling er indikasjon for prenatal diagnostikk. Bruk av folatsupplement før graviditet kan redusere risikoen for nevralrørsdefekter, noe som kan oppstå i alle svangerskap. Så langt er det imidlertid ikke grunnlag for å si at det forebygger fosterskader eller misdannelser grunnet valproateksponering. Amming:  Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Risikoen for leverskade er størst når legemidlet brukes sammen med andre antiepileptika hos mindreårige barn, særlig dersom det samtidig foreligger utviklingshemning og spesielt ved mitokondriell sykdom (Obs! POLG-mutasjon). Interkurrent sykdom, inntak av salisylater og sviktende ernæring synes å kunne disponere for leverskade. Valproat må unngås hos pasienter med leverlidelse eller ved mistanke om enzymdefekter i leveren. Kvinner i fertil alder bør overvåkes med henblikk på polycystisk ovarialsyndrom. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om risiko for unormale utfall av graviditet.

Ytterligere et Kjære helsepersonell-brev er utsendt 18.10.2018 om viktige nye kontraindikasjoner, sterkere advarsler og forholdsregler for å forhindre at gravide eksponeres for valproat.

Fra Kjære helsepersonell-brev fra Sikkerhetsinformasjon Statens legemiddelverk 18.10.2018:

 • Valproat skal ikke brukes av jenter eller fertile kvinner, med mindre de ikke tåler andre behandlinger eller disse er ineffektive.

 • Barn som blir eksponert for valproat under svangerskapet har en høy risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser (i opptil 30–40 % av tilfellene) og medfødte misdannelser (i ca. 10 % av tilfellene).

 • Nye kontraindikasjoner gjelder for kvinner som er gravide og fertile kvinner:

  • Ved epilepsi

   • Valproat er kontraindisert under graviditet, med mindre egnet alternativ behandling ikke finnes.

   • Valproat er kontraindisert for fertile kvinner, med mindre betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet (se nedenfor) er oppfylt.

  • Ved bipolar lidelse

   • Valproat er kontraindisert ved graviditet.

   • Valproat er kontraindisert for fertile kvinner, med mindre betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet (se nedenfor) er oppfylt.

 • For fertile kvinner som for øyeblikket bruker valproat, kan det være nødvendig å revurdere behandlingen for å avgjøre om betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet er oppfylt. 

 • Forskrivende lege må sikre at pasienten får utlevert skjemaet som informerer om risiko for fosterskade ved behandling med valproat og pasientveiledningen.

 • Farmasøyten må sikre at pasientkortet følger med hver utlevering av valproat og at pasienten forstår innholdet, samt understreke sikkerhetsinformasjonen, inkludert behovet for effektiv prevensjon.

 • Hovedelementene i det graviditetsforebyggende programmet kan finnes her: Kjære helsepersonell.

Kontraindikasjoner

Graviditet. Se over under Forsiktighetsregler.

Nedsatt lever‑, nyre‑ eller pankreasfunksjon.

Kontroll og oppfølging

Risikopasienter mht. leveraffeksjon må særlig i behandlingens første halvår overvåkes med henblikk på symptomer i form av kvalme, brekninger, hodepine, sløvhet og ødemer. Slike symptomer kan sammen med en forverret anfallssituasjon være de første tegn til leverskade. Ved mistanke om bivirkninger fra leveren må det umiddelbart utføres laboratoriemessig kontroll av leverprøver (synteseprøver som fibrinogen og INR, samt transaminaser, bilirubin og ammoniakk). Blodprøvekontroller erstatter ikke den kliniske overvåkningen.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Pasienter og/eller foreldre må informeres grundig om faresymptomene på leverbivirkninger. Hos eldre barn og voksne som bruker monoterapi og som ellers er friske, er det svært liten risiko for leverskade. Kvinner i fertil alder skal orienteres om potensiell teratogen effekt og mulig påvirkning av barnets kognitive og adferdsmessige utvikling, samt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser. Betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet må følges.

Kilder

L6 Valproat

Preparater

Apo-divalproexApotex Inc.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Enterotablett
Valproinsyre125 mg
100 stk
C
DepakoteAbbott
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Enterotablett
Valproinsyre125 mg
100 stk
C
Depakote SprinkleAbbott
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Enterokapsel, hard
Valproinsyre125 mg
100 stk
C
Deprakine RetardSanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Valproinsyre500 mg
100 stk
C
Ergenyl chronosanofi-aventis (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Valproinsyre300 mg
100 stk
C
Natriumvalproat SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotkapsel, hard
Valproinsyre75 mg
100 stk
C
Depotkapsel, hard
Valproinsyre75 mg
50 stk
C
OrfirilDesitin Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Enterotablett
Valproinsyre150 mg
100 stk
C
b
150,20
Enterotablett
Valproinsyre300 mg
100 stk
C
b
216,20
Enterotablett
Valproinsyre600 mg
100 stk
C
b
363,20
Injeksjonsvæske, oppløsning
Valproinsyre100 mg / 1 ml
5 × 3 ml
C
528,90
Mikstur, oppløsning
Valproinsyre60 mg / 1 ml
250 ml
C
b
496,80
Orfiril longDesitin Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotgranulat
Valproinsyre500 mg
100 ×1 stk
C
b
280,60
Depotgranulat
Valproinsyre1000 mg
100 ×1 stk
C
b
583,40
Depotkapsel, hard
Valproinsyre150 mg
100 stk
C
b
171,10
Depotkapsel, hard
Valproinsyre300 mg
100 stk
C
b
238,70
Orfiril retardDesitin Arzneimittel GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Valproinsyre300 mg
100 stk
C
b
785,40
OrfirilOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Enterotablett
Valproinsyre600 mg
100 stk
C
b
363,20
OrfirilDesitin
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Valproinsyre60 mg / 1 ml
250 ml
C
Orfiril SaftDesitin
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Valproinsyre60 mg / 1 ml
250 ml
C
Valproat Life MedicalLife Medical ApS (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Valproinsyre100 mg / 1 ml
5 ×10 ml
C
1 509,30
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Valproinsyre100 mg / 1 ml
5 × 3 ml
C
478,20