T17.1.4 Juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)

Revidert 20.10.2020

Sist endret: 10.09.2022 

Kort oppsummering

  • Symptomer: Pauci- og polyartikulær type: leddsymptomer. Systemisk type: feber, utslett og systemmanifestasjoner. 

  • Diagnostikk: Kliniske funn (artritt, ev. feber, utslett).

  • Legemiddelbehandling (spesialistoppgave): I prinsippet som ved voksen revmatoid artritt, tilpasset de forskjellige sykdomstypene. Ved den systemiske typen synes anakinra, canakinumab og tocilizumab å ha en spesiell indikasjon. 

Generelt

Kronisk artritt som debuterer før fylte 16 år.

Etiologi

Ukjent. 

Epidemiologi

Ca. 100 nye tilfeller i Norge hvert år. Flere hovedtyper med svært forskjellige symptomer og funn. Pauciartikulær (oligoartikulær) juvenil idiopatisk artritt (≤ 4 ledd affisert) er vanligst. I tillegg finnes en polyartikulær (> 4 ledd) «RA-lignende» type, og en systemisk type (Stills sykdom). Dessuten juvenil psoriasisartritt, juvenil AS og juvenil tarmassosiert artritt (enteroartitt).

Symptomer

Leddsymptomer dominerer ved pauci- og polyartikulær type. Feber, utslett og systemmanifestasjoner ved den systemiske typen. Utslett er flyktig erythematøst og makulopapuløst. Opptrer gjerne på truncus i forbindelse med febertopper.

Diagnostikk

Baseres på kliniske artrittfunn (bevegelsesinnskrenkning, calor, smerte), ev. feber og utslett ved systemisk type med samtidig eksklusjon av aktuelle differensialdiagnoser. Viktigst er akutt malign hematologisk sykdom/levkemi. Kliniske undersøkelser og laboratorieverdier er sentrale elementer i dignostikken.

Komplikasjoner

Kronisk asymptomatisk iridosyklitt i varierende prosentandel ved de ulike typer, vanligst hos små piker som er ANA-positive og har pauciartikulær sykdomstype. Vekstforstyrrelser er vanlig ved langvarig artritt før epifyseskivene er lukket.

Behandling

Sykehusinnkjøp HF har inngått LIS-avtale for behandling av juvenil idiopatisk artritt, se terapianbefalingene

Spesialistoppgave som avhenger av sykdomstype og prognostiske faktorer. I prinsippet følges behandlingsopplegget med legemidler voksen revmatoid artritt (se T17 Behandling), men med tilpasninger i henhold til de forskjellige sykdomstypene. Ved den systemiske typen synes anakinra, canakinumab og tocilizumab å ha en spesiell indikasjon. I tillegg må man organisere et behandlingsopplegg som i avgjørende grad tar hensyn til barnas vekst og utvikling.

Anbefalte behandlingspauser ved elektiv kirurgi hos pasienter med juvenil idiopatisk artritt for diverse medikamenter, se Oslo Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling. Nasjonal kompetansetjeneste for Barne- og ungdomsrevmatologi, sist oppdatert november 2020.

Prognose

Varierer ved de forskjellige sykdomstyper. Et flertall av pasientene blir symptomfrie i voksen alder. Polyartikulær barneleddgikt er ofte assosiert med livslangt invalidiserende forløp.

Kontroll og oppfølging

Barn med leddgikt bør vurderes av pediater og/eller revmatolog. Landets spesialavdeling for barn og ungdom med revmatisk sykdom er lokalisert på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Denne avdelingen har også en nasjonal kompetansesenterfunksjon. Oppfølging vil skje i kommunehelsetjenesten i samarbeid med revmatologisk eller pediatrisk avdeling i fylket.

Legemiddelomtaler og preparater


L17 Tocilizumab

Aktuelle nettressurser

  • Goodman SM, Springer B, Guyatt G, et al.  2017 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2017 Jun 16. pii: S0883-5403(17)30401-1. doi: 10.1016/j.arth.2017.05.001.  (Systematic Review)  PMID: 28629905

  • Behandlingspauser ved elektive operative inngrep for medikamenter aktuelle ved JIA. Oslo universitetssykehus, Nasjonalt kompetansetjeneste for Barne- og ungdomsrevmatologi, Revmatologisk avdeling (NAKBUR). Faglige anbefalinger, sist oppdatert november 2020.