G28.5 Venøs trombembolisme

Reiser, særlig lange flyreiser, er assosiert med noe økt risiko for venøs trombembolisme (VTE). Risikoen er høyest hos personer som også har andre kjente risikofaktorer slik som de som nylig har gjennomgått kirurgi, som tidligere har hatt VTE, som har avansert kreftsykdom, betydelig overvekt, er gravide, eller bruker hormonell antikonsepsjon. 

Forebyggende tiltak som kan anbefales for alle er å regelmessig reise seg, tøye legg og lårmuskulatur og sørge for tilstrekkelig inntak av ikke-alkoholholdig drikke. 

Kompresjonsstrømper kan være nyttig hos personer med økt risiko for venøs trombemolisme (se over). Det er tilstrekkelig med strømper som slutter under knenivå. 

Medikamentell profylakse mot VTE hos reisende er lite studert, og fordelen må veies opp mot blødningsrisiko. Hos personer med tidligere VTE og andre risikofaktorer kan det vurderes å gi en dose lavmolekylærvekt heparin (eks daltaparin 2500-5000 IE avhenging av vekt) eller dabigatran (75 mg x 1) 1-2 timer før lengre flyreiser. Se L4 Dabigatran og T4 Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og sykehusinnleggelser